HEEMLAND BERICHTENBarre tijden

 


BERICHTEN 2007-2010

Rubriek van opmerkelijke sociaal-culturele gebeurtenissen,

laatstelijk bijgehouden op 10 oktober 2010 

Identitaire onderwerpen


 

De merkwaardige gangen bij een kabinetsformatie  juni tot oktober 2010

Verkleuring versus vergrijzing  6 september 2009

Over democratie gesproken   11 mei en 12 juni 2009

Wilders is gevaar voor staatsveiligheid   31 oktober 2009 

Premier verwerpt plan vrije woord   29 mei 2009

Vrije meningsuiting aan flarden   21 januari 2009

Overheid als leef- en denkpolitie  17 november 2008

Moorse burgervader voor Rotterdam  17 october 2008

Marokkanen koloniseren Nederland   17 september en 8 october 2008

Minister wil verbod op godslastering flink uitbreiden  13 maart 2008 

Kerkelijke dhimmitude    18 maart 2008 

De kolonisatie van Europa   16  februari 2008 

Hovaardig, en hachelijk voor onze toekomst   3 februari 2008 

Provider sluit website SIOE-Nederland af   6-10 februari 2008

Een ongelooflijke schande  22 januari 2008 

Nederland gegijzeld door de Islam   15 en 16 januari 2008

Dagblad Trouw laat zich voor het karretje spannen van Nederlanderhaat  2 januari 2008

Nederlandse volk is weer geloochend door het koningshuis 25-30 december 2007

Demonisering van de PVV komt op stoom   5 december 2007

Gevestigde politiek heeft maling aan Nederlandse identiteit  16 november 2007

Nederland steeds banger voor moslims   21 november 2007

 De merkwaardige gangen bij een kabinetsformatie 

Wel of niet een schutkring rond PVV ?

PVV-leider Geert Wilders vindt de gang van zaken rond de kabinetsformatie ondemocratisch. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de PVV geen partij meer is in het formatieproces en zegt dat er een cordon sanitaire om de PVV heen is gelegd. Hij reageert daarmee op het feit dat hij geen uitnodiging heeft gekregen voor een vervolggesprek met de koningin en de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink niet met de PVV zal praten.

Wilders vraagt zich af of Nederland nog wel een democratie is als de grootste winnaar van de verkiezingen wordt gepasseerd. Hij vindt de uitsluiting van zijn partij schandalig en een belediging van anderhalf miljoen PVV-kiezers. De politieke elite heeft daar blijkbaar belang bij, zei hij.
Vooral CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft het gedaan bij Wilders. Hij wilde niet onderhandelen met de PVV, maar "de kiezer heeft een goed geheugen" waarschuwde Wilders.
Vooral CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft het gedaan bij Wilders. Hij wilde niet onderhandelen met de PVV, maar "de kiezer heeft een goed geheugen" waarschuwde Wilders.

Bron ondermeer RTL, 27 juni 2010

Nadien heeft informateur Tjeenk Willink in zijn rapportage aan de Koningin aangeraden om te streven naar de vorming van een zogeheten 'Paars plus'-kabinet. Het gevolg is geweest dat zij opdracht gaf aan Uri Rosenthal (VVD) en Jacques Wallage (PvdA) als informateurs om een verkenning te plegen over de mogelijkheden hiertoe. Deze begonnen niet bepaald blanco aan die gesprekken, omdat Tjeenk Willink een ‘bijlage’ bij zijn eindverslag aan de koningin had gevoegd met de titel "Wat kan binden in plaats van scheiden".  De tekst laat zich lezen als een raamwerk voor een mogelijk nieuw regeerakkoord. Tjeenk Willink, de vertrouweling van de Koningin geeft hierin aan hoe de bestuurlijke elite wil dat Nederland geregeerd wordt en ook hoe de andere partijen met de PVV zouden moeten omgaan. Verkapt houdt hij in zijn bijlage een pleidooi voor een grondwetswijziging in monarchistische, eurofiele richting met nadruk op 'het belang van de rechtsstaat' – met name op de punten van non-discriminatie en godsdienstvrijheid – en op Europese samenwerking. De informatiepoging van het tweetal is middelerwijl gestrand, waarschijnlijk voornamelijk op de financiële invulling van de noodzakelijk geachte bezuinigingen. 

Vervolgens kreeg oud-premier en minister van Staat, Ruud Lubbers van koningin Beatrix de opdracht haar op zeer korte termijn te vertellen welke mogelijkheden er zijn om een meerderheidskabinet samen te stellen, waarbij - net als eerder - partijen die behoren tot het ‘brede midden’, betrokken zouden worden. Als dat niet zou kunnen, moest hij wel kijken of er nog andere mogelijkheden zijn. Lubbers bleek de volgorde gewijzigd te hebben na consultatie van de leiders van de grootste fracties en gaf toestemming om de vorming van een kabinet over 'rechts' eerst te onderzoeken met als eindtijdstip zondag 1 augustus. Bijzonder vreemd was dat hij voor zichzelf als informateur nadrukkelijk afzag van zijn eigen aanwezigheid en enige rol bij die onderhandelingen. Deze resulteerden vooralsnog in de optie van een minderheidscoalitie van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV, welke partijen de "ferme wil" uitspraken om hierin te slagen. 

PvdA-leider Job Cohen heeft op maandag 2 augustus tegen Ruud Lubbers gezegd dat hij het „onjuist” vindt dat de informateur deze keuze aan de Koningin kan presenteren. Metterdaad werd de vorming voor zo'n coalitie toch onder regie van de nieuwe informateur Ivo Opstelten onderzocht. Wat de uitkomst zou worden, was ongewis. Tijdens de onderhandelingen werd de voortgang gestoord door leden van het CDA onder wie oud-minister Cees Veerman, die meenden
- belerend aan de hand van de grondwet en wijzend op mogelijke schade voor aanzien in en handel met het buitenland - de PVV als gedogende partij te moeten diskwalificeren. Zelfs mede-onderhandelaar Ab Klink, in het voetspoor van oud-informateur Lubbers, stuurde een brief vol bezwaren aan Maxime Verhagen en partijvoorzitter Henk Bleker om nog te elfder ure af te zien van verder doorgaan. De weerzin, hoe ook in scène gezet en door wie ook verlangd, nam bizarre vormen aan. 

Onder zulke onbetrouwbare gedragingen was het begrijpelijk - maar wel spijtig - dat de PVV op 3 september afhaakte. Na het abrupte vertrek van Klink als kamerlid van het CDA die zichzelf binnen de fractie in een onwerkbare situatie geplaatst zag, kwam Wilders terug op zijn eerdere besluit. Wilders wilde weer aanhaken bij de onderhandelingen, terwijl inmiddels wel de informatie door Ivo Opstelten beëindigd was en verslag uitgebracht was aan de koningin. Tegen de verwachting van de 'rechtse' partijen in wees zij op 7 september opnieuw Tjeenk Willink aan als informateur. Na een ronde van verkenning omtrent de slaagkans van een 'rechts' minderheidskabinet raadde deze aan de opdracht weer over te geven aan Opstelten, hierbij bijzondere aandacht vragend voor de Europese agenda. 

Op 30 september jongstleden zijn regeeraccoord en gedoogaccoord door de deelnemende partijen alsdan gepresenteerd. Dit verleidde Wilders te spreken van een 'historisch moment'. Het is nog even wachten totdat het CDA middels een te houden partijcongres instemt. In de partij ritselt het van de moreel-ideologische bezwaren en ressentimenten tegen de PVV. Bij de bekend geworden voorstellen blijkt de gegoede burgerij grotendeels gespaard te blijven van bezuinigingen, wordt in de overheidsuitgaven een beetje gesneden en wordt het bedrijfsleven ruim voorzien. Maar bij de middenklasse vallen zware financiële klappen op het gebied van huurlasten, zorg en onderwijs. Van wezenlijke hervormingen is geen sprake, bij voorbeeld van de gehele woningmarkt met gelijktrekking van huur- en koopfaciliteiten en fiscale behandeling. Integendeel, huurders gaan nog ongunstiger behandeld worden dan nu reeds jaren achtereen het geval is. Al met al is door de rechtse partijen in de aanloop tot de verkiezingen enkel lippendienst bewezen aan de zogeheten middengroepen, zo blijkt nu. 

Bij het CDA-congres van 2 oktober te Arnhem, waar een zeer betweterige, moralistische toonzetting tegen de kabinetssteun van de PVV overheerste en de inhoud van de beide accoorden die in lijn liggen met uitgesproken 'rechtse' wensen van CDA en VVD, nauwelijks ter discussie gesteld werd, leek het erop dat afhankelijk van de gevolgtrekkingen uit de stemmingen misschien toch nog een schutskring tegen de PVV opgetrokken zou worden. Dit is na veel commotie binnen het CDA niet gebeurd. Ondertussen speelt het politieke strafproces tegen Wilders, aanhangig gemaakt bij de Amsterdamse rechtbank na de beschikking van het gerechtshof te Amsterdam tot vervolging door het Openbaar Ministerie, een belangrijke rol. Onwillekeurig dringt de herinnering aan de showprocessen tegen Janmaat van midden jaren negentig zich op. Gelukkig is de tijdgeest verandert en heeft Wilders een topadvocaat. 

Ondanks alle tegenwerkingen blijkt, na de benoeming van Rutte als formateur op voordracht van Opstelten, nu toch een rechts kabinet Rutte met gedoogsteun van de PVV gevormd te kunnen worden dat op donderdag 14 oktober voorgesteld zal worden.


Redactie Heemland,  28 juli, 5 en 20 augustus, 6 en 13 september en 1, 2 en 8 october 2010

 

Voor commentaar, met een bespreking van de rol van de Koningin hierbij, leze men bij HVV het verslag van Joost Niemöller "Waarom de PVV weer de grootste is" van 27 juni 2010, op Artikel7.nu van dezelfde auteur "Wilders: CDA buigt, Trouw gilt", en de "De Constitutionele Staatsgreep–Nog niet gedaan" van Erdebe 'Hannibal' op 26 juli 2010. Dat op de achtergrond een koningschapskwestie meespeelt, is ook de gevolgtrekking van het redactionele commentaar van Paul Jansen in de Telegraaf van 14 september 2010,  "Koningin loopt in formatie averij op". 

Op Artkel7.nu verscheen op 9 augustus 2010 een artikel "Niks mis met nationalisme" van Joost Niemöller over het belang van nationalisme en het ontbreken van een bevolkingspolitiek beleid, met name in onze landen.  De daadwerkelijke wil om de massa-immigratie te stuiten blijkt volkomen afwezig te zijn bij de elites: Immigratie NL: de schokkende feiten

Voor de huichelarij in de moralistische, calvinistische gelederen van CDA (en soms VVD) leze men van Percolator bij HVV: De pedante parade van politiekcorrecte predikers van 2 october 2010.
Verkleuring versus vergrijzing
Opvattingen rond bevolkingspolitiek verscherpen zich
 


Geen duidelijkheid over kosten allochtoon
 
(Novum) - Het kabinet weigert uit te rekenen hoeveel de kosten en baten van allochtonen zijn. De Partij van de Vrijheid van Geert Wilders had om die informatie gevraagd, maar het kabinet wil om principiële of fundamentele redenen geen antwoord geven.

Novum, 04 september 2009


Ons bevind:

Over de kosten van de vergrijzing wordt moord en brand geschreeuwd, maar over de kosten van de verkleuring geen woord. Autochtoon Nederland bloedt - ook financieel - al tientallen jaren voor de multiculturele idealen van de elite.

Verdienstelijk is dat de PVV zich nog meer dan voorheen gaat inzetten - blijkens de uitspraken van Wilders op 5 september jongstleden - voor het zonder nieuwe beperkingen en voorwaarden in stand houden van de kleine inkomensonafhankelijke, arbeidsverledenneutrale oudedagsvoorziening van staatswege, geldend voor iedere ingezeten burger ('volksverzekering'), welke de AOW thans nog is. Spijtig is dat om redenen van bezuinging de AOW reeds jaren achtereen uitgehold wordt door (tijdelijke) bevriezing van de bedragen, versobering van de regelingen en belastingheffing met een niet-vergoede bijdrage Zvw.

De PVV toont zich in toenemende mate een sociale partij met gezond verstand. Dat geldt voor haar standpunten over ontwikkelingshulp, defensie (onder meer missies en aanschaf JSF), subsidiebeleid en belastingverlaging. Op de woningmarkt heeft ze echter een behoorlijk scheve kijk om niet te willen tornen aan fiscale bevoorrechtingen zoals de hypotheekrenteaftrek. 

Na een dagenlang overleg met de coalitiepartijen (CDA, PvdA en ChristenUnie) baart het kabinet op 16 oktober een Aow-gedrocht. Het is afzichtelijk ingewikkeld gemaakt. Het wordt een soort basale werknemersverzekering tegen ouderdom van staatswege. Jongeren krijgen de rekening op hun bord als ze ouder worden: later AOW en vaak veel minder dan thans. Pech met werk (een late start, geen betaald werk, omscholing, langdurige uitval of een breuk in het arbeidsverleden) zal dan zwaar worden afgestraft. 

Op grond van heden openbaar gemaakte voorlopige resultaten van onderzoeksinstituut Nyfer uit een door de PVV aangevraagd rapport is met het stoppen van de massa-immigratie meteen op jaarbasis minstens 6 miljard en waarschijnlijk veel meer te besparen! Waarom moet dan toch nog de onzalige verhoging van de Aow-leeftijd er doorgedrukt worden? 

 

Redactie Heemland, 6 september 2009 , 14 november 2009, 7 april 2010

 

Men leze bij HVV ook "De meesterzet van Wilders" en bij Elsevier "Immigratiekosten: Balkenendes weigering onverteerbaar". Lees ook Jeroen de Boer in Analyse op www.z24.nl: Hypotheekrenteaftrek - de schandvlek van Balkenende IV

Lees vooral ook over de AOW zelf:  "Maak van AOW geen ratjetoe" van Dirk-Jan van Baar in de Volkskrant.

En lees berichten over het rapport van Nyfer: "Immigratie kost zes tot tien miljard euro per jaar" (Telegraaf, 7 april 2010) en in Elsevier: "Lek komt boven: Nyfer berekent immigratiekosten", en beluister Syp Wynia's toelichting of bekijk Elseviers berekening immigratiekosten

 


Over democratie gesproken

Voor een bondig, onpartijdig commentaar op de uitslagen van de Europese verkiezingen
 leze men het artikel van Henk Rijkers in KN van 12 juni 2009 onder de titel:
De natiestaat is terug

PvdA-leider Bos wil niet met Wilders regeren

Politieke uitsluiting
De PvdA, de ChristenUnie, de SP, D66 en GroenLinks sluiten op voorhand uit dat ze met de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders willen regeren. Wilders noemt de opstelling van de partijen een "links cordon sanitaire" en een "belediging van de kiezer". De VVD sluit geen enkele partij uit.

De afgelopen tijd maken steeds meer partijen duidelijk dat ze in een volgende kabinetsperiode niet met de PVV willen regeren. De Tweede Kamerverkiezingen staan gepland in 2011.

Ondenkbaar
PvdA-leider Wouter Bos is zeer stellig. "Het is voor mij volstrekt ondenkbaar dat de PvdA met de PVV samenwerkt in een regering", zo zegt hij in een uitzending van NOVA-College Tour, die woensdagavond wordt uitgezonden.

"Dat heeft niets te maken met de persoon Wilders, maar hij staat voor zo'n ander Nederland. Wij willen mensen kansen bieden, en mensen geen kansen ontnemen," aldus Bos. Het Nederland dat de PVV wil, noemt hij 'koud en kil'.

Bron: NOS, 11 mei 2009
'Wilders is gevaar voor staatsveiligheid'


De PVV van Geert Wilders is een extreem-rechtse partij die islamofobie en systeemhaat tegen de overheid mobiliseert. Daarmee ondermijnt de partij de sociale cohesie en de democratie in het land en daardoor loopt de staatsveiligheid gevaar. Dat stellen de drie wetenschappers Bob de Graaf, Jaap van Donselaar en Hans Moors in een onderzoek naar radicalisering in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, schrijft de Volkskrant  Het ministerie wil volgens bronnen dat deze conclusies worden afgezwakt wegens ‘politieke gevoeligheid’. De wetenschappers willen daar niets van weten. Minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken stuurt het onderzoeksrapport, dat de werktitel 'Trendanalyse radicalisering 2009' draagt, naar verwachting half december naar de Tweede Kamer.

Een van de betrokken onderzoekers, radicaliseringsdeskundige Hans Moors, zegt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken een andere definitie van extreem-rechts hanteert dan de wetenschappers. En dat dat een pijnpunt is in het onderlinge overleg. Moors: ‘De definitie van het ministerie is onduidelijk, niet heel precies. Dan zou zelfs Voorpost niet tot extreem-rechts moeten worden gerekend, omdat de beweging zich niet met geweld tegen mensen richt.’ Voorpost is een vereniging uit België en Nederland, die een hereniging van Vlaanderen met Nederland in een ‘Groot-Nederlands’ ideaal nastreeft en zichzelf beschouwt als volksnationalistisch.

Met hun rapport benoemen de onderzoekers wat velen binnen overheidsinstanties vinden, maar wat niemand in het openbaar durft te uiten, zo blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Diverse overheidsinstanties en departementen hebben ‘hun buik vol van Wilders’, zegt ook terrorismeonderzoeker Edwin Bakker van instituut Clingendael: ‘Hij creëert een zekere mate van dreiging. Niet alleen in het buitenland met Fitna, maar ook omdat hij angst mobiliseert in Nederland. Wilders is een gevaar voor de staatsveiligheid.’

Wilders zelf noemt het onderzoek 'de zoveelste schandelijke en ziekelijke poging van de elite ons te demoniseren en de PVV en al onze kiezers proberen de mond te snoeren". Het zou volgens hem zijn bedoeld om de PVV de mond te snoeren. Onderzoeker Van Donselaar staat alom bekend als een pseudo-wetenschapper die gedienstige rapportages, zoals de Monitor Racisme, schrijft voor Anne Frank Stichting met in haar kielzog AFA, Kafka, overheden en het netwerk van antidiscriminatiebureaus. 

 

Bron e.a. (Novum) - zaterdag  31 oktober 2009. Men leze in Heemland "Donselaritis gravis gravis".

Aangifte tegen Alexander Pechtold 

De Stichting Vrienden van Pim Fortuyn en de Stichting Beeld van Pim hebben gezamenlijk aangifte gedaan tegen Alexander Pechtold van D66.  

De aangifte is onder andere gericht tegen de uitspraken die hij deed over Geert Wilders. Pechtold noemde Wilders in het tv-programma ´De wereld draait door´ staatsgevaarlijk, extreemrechts en hij zou haatzaaien. Pechtold gaat daarmee zijn boekje ver te buiten, zeggen de aangevers. 

Ze willen voorkomen dat na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh er een derde politieke moord wordt gepleegd.

RTL Nieuws 4 november 2009

 
Premier verwerpt plan vrije woord


Balkenende heft de belerende vinger 
Premier Jan Peter Balkenende heeft op vrijdag 29 mei het VVD-voorstel om de vrijheid van meningsuiting op te rekken met harde woorden verworpen. Even eerder op 28 mei werd gewag gemaakt dat het kabinet het verbod op godslastering (artikel 147) zal handhaven omdat het minister Hirsch Ballin niet lukt om het beledigingsverbod uit artikel 137c te verruimen om zodoende 'kwetsbare groepen in de samenleving duidelijker te beschermen'.(*). Het was echter de uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer dat de strafbepaling zonder omwegen geschrapt zou worden. De oppositie moet nu met een iniatiefwet komen om dit alsnog te bereiken. 
De minister-president noemde het „onbegrijpelijk” en „beneden peil” dat VVD-leider Mark Rutte - bij zijn uiteenzetting over het VVD-voorstel  tot verruiming van het vrije woord - desgevraagd tegen de pers bevestigde dat dan ook de Holocaust ontkend mag worden. Aan de toelichting van Rutte dat deze vindt dat het wel strafbaar moet blijven als de Holocaust ontkend wordt om aan te zetten tot geweld, heeft hij geen boodschap. "Alleen al het denken hierover is echt onverstandig. Het ontkennen van de Holocaust is een vreselijk iets. Het is niet voor niets strafbaar gesteld", zei Balkenende tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Hij wees erop hoe gevoelig misdaden uit de Tweede Wereldoorlog liggen in de samenleving. 

Vrees voor beknotting van vrijheden
Rutte had de premier al eerder opgeroepen de vrijheid van meningsuiting te verruimen. Toen Balkenende daar geen gehoor aan gaf, is hij samen met fractiegenoot Atzo Nicolaï gaan werken aan een initiatiefwet. Dat had hij niet moeten doen,’ vindt Balkenende. De liberalen willen het verbod op groepsbelediging en haatzaaien schrappen. Ze stellen ook het verbod op aanzetten tot discriminatie ter discussie.
De twee VVD'ers menen dat de vrijheid van meningsuiting de laatste jaren wordt beknot. Voorbeelden daarvan zijn volgens Rutte de strafrechtelijke vervolging van PVV-leider Geert Wilders en de aanhouding vorig jaar van cartoonist Gregorius Nekschot. „Allemaal gevallen waaruit blijkt dat de discussie de verkeerde kant uit gaat.” Rutte wil voorkomen dat mensen zichzelf onnodig censureren uit angst voor de rechter en voor de toenemende tegenstellingen in de samenleving. 
In de uitzending van Buitenhof van 30 mei noemde Rutte de vrijheid van meningsuiting een belangrijker onderwerp dan veiligheid en de economische crisis. Hij herhaalde dat opiniemakers zich steeds vaker terughoudend zouden opstellen, volgens Rutte onder druk van een kleine groep intolerante moslims.

Bron o.a.  Telegraaf, vr 29 mei 2009, 19:57


Voor een uitstekend bevind op het voorstel van initiatiefwet van Rutte en Nicolaï leze men : Dappere Rutte is echte martelaar vrije woord
Vrije meningsuiting aan flarden

Hof: Wilders moet worden vervolgd


Kamerlid Geert Wilders moet worden vervolgd. Dat heeft het Hof in Amsterdam besloten. Wilders moet worden vervolgd voor zijn uitlatingen over de koran en de islam in het algemeen.

Justitie besloot deze zomer na een half jaar onderzoek niet tot vervolging van de politicus over te gaan. Tientallen organisaties en burgers hadden aangifte gedaan tegen de PVV-leider wegens haatzaaien en discriminatie.

Met name zijn vergelijking van de koran met Mein Kampf van Hitler en uitspraken in de film Fitna waren veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. 


NOS, 21 januari 2009

Amsterdam, 21 januari 2009

Het Openbaar Ministerie (OM) moet kamerlid Geert Wilders toch vervolgen voor anti-islamitische uitspraken die hij de afgelopen jaren heeft gedaan. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bekend gemaakt. Hij moet vervolgd worden voor discriminatie, aanzetten tot haat en het beledigen van groepen mensen. Daarnaast moet de strafrechter oordelen over de vergelijking die de politicus trok tussen de islam en het nazisme.

Bron ANP

Weg met die wet

ANP, 25 januari 2009 

DEN HAAG - VVD-leider Mark Rutte wil dat premier Jan Peter Balkenende het voortouw neemt om volledige vrijheid van meningsuiting in Nederland veilig te stellen. Wat Rutte betreft moet iedereen kunnen zeggen wat hij wil, zolang er niet aangezet wordt tot geweld tegen personen of hun bezittingen.

Andere mogelijke beperkingen van die vrijheid moeten verdwijnen. Als Balkenende niet het voortouw neemt, wil Rutte ze met een initatiefwet afschaffen. ‘Balkenende zou het als zijn taak moeten zien om te staan voor wat wezenlijk is voor Nederland’, aldus Rutte zondag in een interview met De Telegraaf.

Directe aanleiding is de beschikking van het gerechtshof Amsterdam dat het Openbaar Ministerie PVV-leider Geert Wilders moet vervolgen voor het aanzetten tot haat en discriminatie. Rutte is daar fel op tegen en wil voorkomen dat er nog eens zo'n zaak komt. ‘Wat iemand in de Kamer zegt, moet hij ook daarbuiten kunnen zeggen’.

Minister Plasterk van Onderwijs beweerde in Buitenhof dat hij geschrokken is van de opmerkingen van Rutte. "Ik heb de VVD nooit eerder bezwaar horen maken tegen de wet die dat mogelijk maakt", sprak Plasterk. Hij noemde het onwaardig dat een politicus "middenin de rechtsgang erdoorheen gaat fietsen". Rutte zegt daarop dat het niet voor het eerst misgaat met deze wetgeving. 

Wilders noemt Rutte een 'draaikont'. De VVD stemde vorige week, één dag voor de beslissing van het hof, nog tegen een motie van de PVV om de beperkingen aan de vrijheid van meningsuiting op te heffen. Rutte wordt van alle kanten aangevallen op zijn pleidooi voor onbelemmerde vrijheid van meningsuiting, behalve bij oproep tot geweld. CDA en PvdA willen de beknotting in stand houden. 


De gedachte is vrij, alleen handelingen kunnen strafbaar zijn. Maar het lijkt erop dat de geweldloze opinie niet meer vrij is. Het Amsterdamse Hof heeft Geert Wilders ongevraagd veroordeeld zonder dat een eerlijk proces is gevoerd. Dit is een verbijsterende poging om het vrije ideeënproces in te dammen, betoogt Afshin Ellian. 


Men leze het vertoog van Ellian in de rubriek Opninie van de Volkskrant (26-01-2009): Wilders mag niet wat Hofstadgroep wel mag
Overheid als leef- en denkpolitie

Kabinet werkt aan waardencatalogus

DEN HAAG - Het kabinet werkt aan een ‘waardencatalogus’ waarin staat wat goed burgerschap is. Dat zegt minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) dinsdag in een interview met de Volkskrant. ‘Veel mensen zijn zich zeer bewust van hun rechten, maar veel minder van hun plichten. Die balans gaan we herstellen als kabinet.’

Bron Volkskrant 17 november 2008  

Het wordt heel simpel: mond houden, alles accepteren en betalen; dat is goed burgerschap. En heb het lef niet om een andere mening te hebben want dan ben je niet democratisch. Lees ook bij HVV van Marcel Vreemans Kabinet wil samenleving naar zijn hand zetten.
Moorse burgervader voor Rotterdam

Leider van Vlaams Belang Filip Dewinter schrijft op zijn weblog dat met de keuze voor Aboutaleb de 'islamitische machtovername' een feit is. "De marokkanisering van onze steden is al langer aan de gang. De benoeming van een Marokkaanse burgemeester is het sluitstuk op de multiculturele poging om onze steden af te snijden van hun wortels en geschiedenis, te ontdoen van hun culturele eigenheid en identiteit en er 'smeltkroezen van de diversiteit' van te maken." Waarom zouden allochtonen van Marokkaanse origine zich assimileren en aanpassen aan onze manier van leven wanneer iemand met de Marokkaanse nationaliteit burgemeester van Rotterdam kan worden, vraagt Dewinter zich af. Hij zou een keuze moeten maken voor één nationaliteit, vindt de Vlaming. "De dubbele nationaliteit blijft een kwestie van dubbele loyaliteit." Volgens de als xenofoob te boek staande Dewinter komen 'we langzaam maar zeker terecht in een apartheidssysteem met twee samenlevingen waarbij de steden overwegend door vreemdelingen en allochtonen en de rest van het land door autochtonen zullen bevolkt worden'. Meer dan ooit geldt de slogan 'Eigen volk eerst' ", besluit Dewinter.

17 oktober 2008

  
Berichten uit het parlement

Wilders veegt vloer aan met islamnota VVD

De VVD is afgehaakt als partij die een zinnige bijdrage levert aan de discussie over de islam. Dat laat PVV-leider Geert Wilders weten in een reactie op de 'nota Islam' van VVD'er Henk Kamp. "Het lijkt het dagboek van Ella Vogelaar wel."

Kamp wil dat de islam een normale plaats binnen de samenleving krijgt. "De islam is een wereldgodsdienst; dat moet erkend worden. Zoals voor andere culturen is er ook ruimte voor de islamitische cultuur in Nederland", schrijft Kamp in zijn nota. Hij wil de integratie van moslims in Nederland bevorderen door de invloed van de islam in het openbare leven in te perken.

Wilders laat weinig heel van de voorstellen van Kamp. "De nota Islam staat vol politiek-correcte rimram", vindt de PVV-leider. "Na een uurtje op Wikipedia komt Kamp tot wat flauwe feitjes over de islam. Maar hij sluit de ogen voor wat er echt aan de hand is", stelt hij. "Met het instellen van begeleiders voor risicogezinnen, de aanleg van een elektronisch dossier, meer voorschoolse opvang en andere zweverige GroenLinks-achtige voorstellen lossen we problemen niet op".

De 'ruk naar links' binnen zijn voormalige partij is een feit, constateert Wilders. "De Nederlandse cultuur en identiteit gaan bij de VVD in de uitverkoop. Voor de bühne zijn er soms stoere praatjes, maar de realiteit is dat de VVD nu een pro-islam partij is."Bron: Novum, 8 oktober 2008

 

'Marokkanen koloniseren Nederland'


Marokkanen zijn Nederland aan het koloniseren
Dat heeft PVV-leider Geert Wilders woensdag betoogd tijdens de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Volgens Wilders zijn Marokkanen niet gekomen om te integreren, 'maar om Nederlanders te onderwerpen en te overheersen'. "We raken ons land kwijt aan Marokkaans tuig dat scheldend, spugend en onschuldige mensen in elkaar rammend door het leven gaat", aldus Wilders in zijn betoging. "Ze accepteren maar al te graag onze uitkeringen, huizen en dochters, maar niet onze normen en waarden", aldus Wilders.

Fel debat tussen links en rechts
Hij noemt de begroting 'een flutstuk van het slechtste kabinet ooit'. De schade van de multiculturele samenleving is volgens de PVV 104 miljard euro, geld dat in 'een bodemloze put verdwijnt’ en naar de 'piña colada-maffia op de Antillen' gaat. Volgens GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema bereikte Wilders met zijn uitspraken 'weer een overtreffende trap van radicaliteit'. Zij noemde zijn stellingen 'onethisch en onhoudbaar' en Pechtold (D66) poogde hem weer in de extreemrechtse hoek te duwen.

'Twee Nederlanden'
Volgens Geert Wilders zijn er 'twee Nederlanden'. Het Nederland van het kabinet en de linkse elite is dat van de "waanzinnige klimaathysterie, multiculturele idealen en ontstuitbare islamisering". Het andere Nederland, "mijn Nederland", zei hij, "is dat van de gewone mensen die de rekening betalen en worden beroofd en bedreigd door islamitische straatterroristen.

Kosten generaal pardon 

Rita Verdonk heeft woensdag bij het kabinet aangedrongen op eerlijkheid over de kosten van het generaal pardon, dat volgens haar de samenleving tot 2011 niet 450 miljoen euro, maar meer dan 6 miljard euro zou kosten. Bronnen:  Telegraaf en Elsevier,  17 september  2008 


Minister wil verbod op godslastering flink uitbreiden


Verbod op godslastering kan verdwijnen

Meerderheid wil af van wetsartikel
De christelijke coalitiepartijen willen het verbod handhaven, maar een Kamermeerderheid waaronder coalitiepartner PvdA vindt artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht overbodig.
.
Ontsnappingsmogelijkheid
De christelijke partijen hebben nog wel een ontsnappingsroute gevonden; ze willen het verbod verbreden naar andere levensbeschouwingen. CDA-minister Hirsch Ballin (Justitie) bekijkt die mogelijkheid nu.
 

RTLNIeuws 13 maart 2008

Ons verslag:

Het debat van vandaag 13 maart 2008 tussen de Tweede Kamer en minister Ernst Hirsch Ballin (CDA) van Justitie over het thema godslastering eindigde met de vraag wanneer het verbod op godslastering uit het Wetboek van Strafrecht verdwijnt. Een Kamermeerderheid van PvdA, SP, VVD, PVV, GroenLinks en D66 wenst dit artikel 147 te schrappen. 

Coalitiepartijen CDA en ChristenUnie zijn fel tegen schrappen. "Daarmee geef je het verkeerde signaal af, namelijk dat het beledigen van gelovigen mag," zegt CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma Buma. Voor het standpunt van de PvdA kan de CDA'er nog wel begrip opbrengen, vanwege de nadrukkelijke toevoeging van die partij dat gelovigen niet naar believen mogen worden gekwetst. Vooral echter de opstelling van de SP noemt hij 'onbegrijpelijk': "De SP zegt altijd op te komen voor de minderheden."  

Het CDA wil, net als de ChristenUnie, het verbod op blasfemie in standhouden: 'Als je dit artikel gaat schrappen dan geef je het verkeerde signaal, namelijk dat het beledigen van gelovigen mag,' zegt het CDA-Kamerlid. De christelijke partijen met gedoogsteun van de PvdA koersen aan op het strafbaar stellen van kritiek op religie.

Minister Ernst Hirsch Ballin wil daarom eerst de mogelijkheid onderzoeken om het verbod te verbreden naar andere levensbeschouwingen en overtuigingen, ook voor niet-godsdienstigen. Alsof de laatsten daarop zitten te wachten! Maar het is een sluwe ontsnappingsmogelijkheid om aan schrapping te ontkomen. Van uitstel komt afstel.
Het kabinet stuurt de Tweede Kamer binnen enkele weken een brief over de kwestie. Daarna wordt het debat voortgezet.


Er zal dus wel een lijst komen met - door de overheid oftewel gevestigde politiek - wettelijk erkende religies en toegestane ideologiën?! De regering lijkt kritiek op uitverkoren religies strafbaar te willen stellen. Al met al een uiterst gevaarlijke dwaalweg die onvermijdelijk leidt tot censuur. Het past naadloos op de wens van de politiek-bestuurlijke elite tot restauratie van het regenteske geestelijke klimaat van vóór de Fortuyn-revolte.

HL 13 maart 2008

Lees vooral ook 'de zwijger spreekt' over Godslastering  (15 maart 2008).

Naar aanleiding van de staatsintimidatie in de zaak Gregorius Nekschot (15 mei 2008) vraagt Syp Wynia in Elsevier zich af of de minister niet gedwongen kan worden tot aftreden! 

Op de bres voor uitverkoren geloven 

DEN HAAG - Het belasteren van een godsdienst of levensovertuiging moet makkelijker kunnen worden bestraft, vindt minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin blijkens een voortijdig uitgelekte brief aan de Tweede Kamer. Inmiddels is de brief door het ministerie ingetrokken

Terwijl een meerderheid van de Tweede Kamer al enige tijd pleit voor afschaffing van het verbod op ’smadelijke godslastering’, wil Hirsch Ballin het betreffende wetsartikel juist aanscherpen, zo schrijft hij in de conceptbrief aan de Tweede Kamer. Niet langer zou belediging van een ’godsbeeld’ bepalend moeten zijn, maar ’het zich beledigend uitlaten ten aanzien van een bepaalde godsdienst of levensovertuiging’. Op die manier kan het verbod zich bijvoorbeeld uitstrekken tot ’heilige boeken of andere kernwaarden’. 

Hij vermeldt in zijn brief dat het van groot belang is te erkennen ,,dat geloof iets van grote waarde voor velen in de samenleving is’’. Om die reden verdient geloof aparte bescherming in de wet, schrijft hij in de richting van partijen die een uitzonderingspositie voor gelovigen in het strafrecht in de huidige samenleving niet vinden kunnen. Een meerderheid in de Kamer liet onlangs nog weten genoeg te hebben van de antidiscriminatiebepalingen in de wet om gelovigen te beschermen. Men wil af van het onderscheid tussen gelovigen en niet-gelovigen. De minister vindt dat hij aan de kritiek tegemoet komt door het artikel te verruimen met het begrip ’levensovertuiging’, dat ook op ongodsdienstigen kan slaan.


Het huidige verbod op godslastering heeft sinds 1965 niet meer tot veroordelingen geleid. Het voorstel van Hirsch Ballin dient ertoe het verbod op blasfemie weer 'effectief' maken. De minister wil namelijk niet de – lastig te bewijzen – persoonlijke bedoelingen van de belediger als toetssteen nemen, maar de 'meer objectief te bepalen' maatstaf van verstoring van de openbare orde, net zoals in Duitsland gebeurt.

D66-Kamerlid Boris van der Ham zei in een eerste reactie te vrezen dat een aangepaste verbod "als een mitrailleur op van alles en nog wat kan worden losgelaten. Het is veel te algemeen." Volgens hem zijn de plannen van de minister hoe dan ook een inperking van de vrijheid van meningsuiting. Het is goed voor te stellen dat met zulke wetgeving een film als Fitna verboden zou kunnen worden.

Ook PVV'er Raymond de Roon vreest dat de minister de vrijheid van meningsuiting wil beknotten. Hij maakt uit de brief op dat mensen "maar verstoringen van de openbare orde hoeven te suggereren en de gedachtenpolitie van Hirsch Ballin kan optreden tegen iedere scherp formulerende criticus van een godsdienst of levensovertuiging". "Het hele systeem dwingt tot een geweldige zelfcensuur." Het Kamerlid noemt het onvoldoende dat de brief over godslastering is ingetrokken. Hij vindt dat de minister 'onverwijld en ondubbelzinnig' afstand moet nemen van de inhoud.
Bronnen: Parool en NdlDbl, 2 en 3 mei 2008  

Bevind:

Er zijn voldoende signalen uit christelijke kring geweest waaruit bleek dat men meer respect wil voor de godsdienst en waarbij men de indruk gaf te willen profiteren van de druk van de islam in plaats dat men zich onomwonden opstelde achter democratische vrijheden. Daarom doen het naar voren brengen van zijn opvattingen over godslastering door Hirsch Ballin en kort daarop het buitenproportionele optreden van het OM tegen Nekschot ook vermoeden dat dit geen toeval is. Het NJCM heeft jarenlang meegedaan aan het praktisch doodzwijgen van uitspraken van het Europese Hof op het gebied van de uitingsvrijheden ten behoeve van de 'correcte' dictatuur.

J.J. v.d. Gulik, Andijk, (24-05-2008)
Kerkelijke dhimmitude

 

Kerken en moslims verwerpen kritiek op godsdiensten
De film 'Fitna' van PVV-leider Geert Wilders kan de relaties tussen bevolkingsgroepen en godsdiensten wereldwijd op "een onverantwoorde manier onder druk" zetten
, dat schrijven de Protestantse Kerk in Nederland, de Raad van Kerken en de moslimorganisaties Contactorgaan Moslims en Overheid en Contactgroep Islam in een gezamenlijke verklaring, die zij op dinsdag 18 maart publiceerden. 

De vrijheid van meningsuiting staat het uitbrengen van de film toe, maar de kerken en de moslimorganisaties vinden dergelijke provocaties ongewenst. Ze schrijven in de verklaring: "Het is verwerpelijk als het heilige in onze religies bespot en ons geloof gekrenkt wordt. Wij wijzen het daarom met kracht af als de Koran en de profeet Mohammed geminacht en belasterd wordt."

 

Andersdenkende gelovigen, maar zeker onkerkelijken zijn niet in tel
Vervolgens melden ze: " Wij attenderen erop dat de heer Wilders slechts een visie vertegenwoordigt van een klein deel van de Nederlandse samenleving, die zeker niet gedragen wordt door de Nederlandse kerken." Ze hebben het dan wel over een half miljoen kiezers en hun gezinnen. Bovendien verzwijgen ze dat ruim de helft van de Nederlandse bevolking de Islam ervaart als een bedreiging voor onze identiteit en de massa-immigratie als de grootste historische vergissing die het elitaire gezag ooit begaan heeft. Over minachting voor ons Nederlandse volk gesproken ! 

 

'Verzoeningsreis' 
Voorlieden van dezelfde protestantse en islamitische organisaties uit Nederland gaan na Pasen op audiëntie bij de grootmoefti van Egypte tevens rector van de islamitische universiteit in Caïro, Muhammed Sayyed Tantawi. De delegatie staat onder leiding van scriba dr. Bas Plaisier van de PKN en Ahmed Driss El Boujoufi, voorzitter van het CMO. Ze noemen het aangevraagde onderhoud een poging de schade te beperken die de anti-Koranfilm van Geert Wilders teweeg zou kunnen brengen. Ook is contact gelegd met de grootmoefti van Syrië, die in januari bij een bezoek aan het Europees Parlement verklaarde dat Wilders verantwoordelijk moet worden gesteld als zijn film leidt tot geweld en bloedvergieten.

HL 21 maart 2008


Lees ook Kerkverraders  van Lucas Hartong bij HVV

 

Kerk wil andersdenkende christenen gaan verstoten

HILVERSUM - De kerken moeten christenen vanaf de kansel oproepen bij PVV-Kamerlid Wilders vandaan te blijven. Predikanten zouden de boodschap vanaf de kansel moeten afkondigen, aldus ds. P.J. van Kampen, predikant van de Nederlands gereformeerde kerk in Vlaardingen. „Het zou goed zijn als de kerken het gedachtegoed van Wilders, dat ook veel christenen aanspreekt, kritisch tegen het licht van Gods Woord houden."

De Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK) met vijftien aangesloten kerkgenootschappen, distantieert zich op voorhand van de film 'Fitna', "waarin de koran en de islam bespot worden''. "De in ons land zo zwaar bevochten vrijheid van geloof wordt daarmee geminacht'', aldus de kerken in een solidariteitsbrief, die naar alle moskeeën in Utrecht is gestuurd. "Wij willen er juist op wijzen dat een moslim-onvriendelijke houding strijdig is met de boodschap van het evangelie," zo staat in de open brief. Een kritische houding zou volgens deze kerken nog mogen, maar "Kritiek die kwetst, achten wij verwerpelijk."

Het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft in een brief aan de PVV-fractie te kennen gegeven in gesprek te willen met Wilders en zijn fractieleden over de omstreden anti-Koranfilm 'Fitna'.


Lees verder bij "Kerken moeten zich uitspreken over Wilders” in het Reformatorisch Dagblad.  HL 10 maart 2008

 


De kolonisatie van Europa

Op 17 februari 2008 is Kosovo met steun van met name Amerika onafhankelijk verklaard ten opzichte van Servië. Het lijkt een onbetekenende stap in de geschiedenis, maar het is een grote stap in het verval van Europa. 

Kosovo en de rechten van de Serviërs

De onafhankelijkheid van Kosovo is een verdere stap in de desintegratie van het voormalige Joegoslavië maar des te meer in de onttakeling van Servië. Reeds in de negentiger jaren hebben we kunnen zien dat waar Bosnische moslims zich mochten afscheiden van het door Servië gedomineerde Joegoslavië, de Serviërs in Bosnië het recht werd ontzegd zich af te scheiden van het door de moslims gedomineerde Bosnië.

Nu herhaalt zich dit scenario en mogen de Albanese moslims in Kosovo zich afscheiden van Servië, maar mogen de Serviërs in Kosovo zich niet afscheiden van een door Albanezen gedomineerd Kosovo. Zodoende heeft Amerika nu twee moslimstaten gesticht op de Balkan. Het is dan ook oorverdovend stil rond deze kwestie op de Amerikanofiele en neoconservatieve websites zoals Het Vrije Volk.

Uiteraard beroepen de Albanese Kosovaren zich op het zelfbeschikkingsrecht der volkeren en het recht van koloniën om zich af te scheiden, [1] maar hier is dat niet het geval. Kosovo is de bakermat van de Servische cultuur en de Albanezen hebben zich zo driftig voortgeplant dat zij de meerderheid zijn gaan vormen. De onafhankelijkheid van Kosovo omwille van de Albanezen schept dan ook een gevaarlijk precedent in Europa, gezien de huidige migratiestromen van miljoenen moslims uit Turkije en Marokko.

Turkije, Marokko en Amerika

Deze hierboven genoemde precedentwerking is niet ondankbaar, zoals de gebeurtenissen van deze maand lieten zien. Allereerst kwam de Turkse premier Erdogan in Duitsland de Turken van West-Europa vertellen dat ze Turkse scholen en universiteiten moesten stichten zodat de Turkse taal en cultuur behouden blijft. [2] Aangezien vrijwel alle Turken het staatsburgerschap van het moederland hebben behouden is hier een onverholen oproep aan de miljoenen Turken gedaan tot de kolonisatie van West-Europa.

Marokko kon niet achterblijven en nog dezelfde week liet de Marrokaanse regering blijken dat zij ook de taalkundige, culturele en religieuze rechten van hun staatsburgers in West-Europa wenst uit te breiden. [3] Gezien de onophoudelijke stroom van honderdduizenden migranten uit deze landen en het hoge geboortecijfers onder de reeds neergestreken migranten is hier geen sprake van de facilitering van enkele nakaartende oudere migranten, maar van een regelrechte volksverhuizing die het aanzien van onze steden reeds grondig heeft veranderd.

Wat moeten we van Amerika verwachten? Eigenlijk niets, want zij vinden het wel best dat Europa en Turkije nader met elkaar verbonden raken door het verblijf van miljoenen Turken in West-Europa. Amerika is immers voorstander van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie, dat hiermee dichter bij komt. Bovendien kent Amerika een strategische bevoorrechtingspositie toe aan zowel Turkije als Marokko. Marokko was namelijk één van de eerste landen die Amerika erkende in 1776 en Turkije is gewoonweg strategisch belangrijk. Amerika zal deze landen dan ook altijd steunen en zeker niet voor het hoofd stoten, blijkens de Marokkaanse bezetting van de Westelijke Sahara en de Turkse repressie van de Koerden.

Conclusie

De neoconservatieven en andere pleitbezorgers van het Transatlantische bondgenootschap dienen zich achter de oren te krabben of Amerika en Europa wel zoveel gemeen hebben, als zij denken. In de geopolitiek van Amerika is namelijk niets wat daar op lijkt. Integendeel, in Europa worden door Amerika moslimstaten gesticht die ook een door Amerika vurig gewenste toetreding van het islamitische Turkije naderbij brengt. Ook Marokko, een andere bron van Europese problemen, wordt door Amerika de hand boven het hoofd gehouden.

Uiteindelijk wordt de onafhankelijkheid van Kosovo ook gesteund door de meerderheid van de Europese Unie, alhoewel aan aantal belangrijke landen waarschuwen voor de gevaarlijke precedentwerking van deze stap. Dit past natuurlijk geheel in de lijn van de anti-christelijke Europese Unie, die eist van Griekenland dat vrouwen worden toegelaten op het Grieks-Orthodoxe heiligdom Atos en van het Vaticaan verlangt dat vrouwen tot het priesterschap worden toegelaten.

Christenen zijn in de ogen van Europese ambtenaren (en neocons) traditionele conservatieve engerds, terwijl moslims zielige minderheden zijn. Dat zal echter gezien de huidige demografische ontwikkelingen niet lang meer duren. Kosovo is niet alleen de kraamkamer van de Servische cultuur, maar ook de microkosmos van een ontwikkeling, die ook Europa als geheel zal treffen, namelijk een kolonisatie door minderheden en de uiteindelijke bevoogding door een buitenlandse grootmacht of een internationaal VN-mandaat.

 

Bron: Bitter Lemon, auteur Frederik van Gent, 16 februari 2008

Noten:

 

[1] Dekoloniseren op de Balkan in Trouw d.d. 16 februari 2008

[2] Erdogan waarschuwt Turken voor assimilatie in de Volkskrant d.d. 11 februari 2008

[3] Marokko wil band met migranten sterker aanhalen op Elsevier.nl d.d. 15 februari 2008

[4] Culturele capitulatie door Derk Jan Eppink op Elsevier.nl d.d. 23 februari 2008

 

Hovaardig, en hachelijk voor onze toekomst
 

'Duurzame globalisering vraagt om een duurzaam draagvlak'


Op 2 februari 2008 sprak minister Bos op de jaarlijkse Bilderbergconferentie van de werkgeversorganisatie VNO-NCW een rede uit met de titel 'Duurzame globalisering vraagt om een duurzaam draagvlak'. Bos besprak de winnaars en verliezers van de globalisering en de noodzaak tot eerlijk delen. Bos benadrukte dat excessen in de sfeer van beloning funest zijn voor het draagvlak voor ondernemerschap, handel en economische globalisering. Graaiende managers in het berdijfsleven drijven kiezers tot 'uitersten'.

In de gevoelens van de verliezers bij globalisering zoekt hij één van de belangrijkste verklaringen voor de huidige vlucht van kiezers naar de 'flanken’ in de Nederlandse politiek. De groeiende populariteit van partijen als PVV, Trots op Nederland (TON) van Rita Verdonk en SP heeft volgens hem direct te maken met de globalisering. Maar politici die doen of de wereld niet verandert en alles bij het oude willen laten, ‘bedonderen’, zo zegt hij, de burger. Hij typeert de stemmers op deze partijen met het duitse woord ‘modernisierungsverlierer’ en verwijt deze partijen in te spelen op de angsten van burgers. 

Daarentegen ziet Bos de gevestigde politiek als 'het bestuurlijk en internationaal georiënteerde midden', dat met 'genuanceerde antwoorden' komt.

Hij roept de winnaars, zowel werkgevers als bestuurders op om ‘de zorgen en angsten’ van deze mensen niet te bagatelliseren, omdat anders uiteindelijk ook bedrijfsleven en politiek aan het kortste eind kunnen gaan trekken. De voedingsbodem voor protectionisme, economisch en politiek chauvinisme en anti-bedrijfsleven sentimenten zal groter worden en een duurzaam draagvlak voor globalisering en modernisering wordt dan aangetast. 

De vice-premier beweert in zijn rede dat "dit kabinet ervoor gekozen heeft om ons niet te laten leiden door de zorgen en onzekerheden van mensen, maar er wél rekening mee te willen houden en er een antwoord op te willen geven".


3 februari 2008

Noot van de redactie: '
duurzaam' betekent in Bos' rede ouderwets 'langdurig' in plaats van modieus 'milieuverantwoord'.

 


Provider sluit website van SIOE-Nederland

De website van de Nederlandse tak van de internationale beweging Stop Islamisation of Europe (SIOE) is op 6 februari 2008 afgesloten door de provider Wordpress.com wegens een 'overtreding van de regels'. De afsluiting werd voorafgegaan door een waarschuwing op 4 februari: "Your blog contains 'hateful or racially or ethnically objectionable'  content which is against our terms of service." Volgens de provider waren er klachten binnengekomen, onder meer van de Nederlandse regering, over haatdragende en racistische teksten. Het MDI lijkt zich voorgedaan te hebben als een regeringsinstelling.

SIOE Nederland heeft uiteraard gevraagd om welke passages het zou moeten gaan, maar hierop blijft Wordpress.com het antwoord schuldig. "Kritiek uiten op de islam wordt direct aan banden gelegd en er wordt gezegd dat we rascistische uitlatingen doen", aldus SIOE-nl. De webstek heeft onderdak gevonden onder www.rookgordijn.org maar is na heftig protest van lezers alsnog bij de provider hersteld. De stek is nu te vinden onder eigen domeinnaam sioenederland.nl 

Voor de beweegredenen zie:  waarom SIOE-NL van internet gehaald wordt

6-10 februari 2008
Een ongelooflijke schande


Kabinet wil geen algemeen boerkaverbod

Er komt geen algemeen verbod op het zonder functionele reden dragen van gezichtsbedekkende kleding zoals boerka’s, helmen en bivakmutsen. Over het zogenoemde 'boerkaverbod' neemt het kabinet op vrijdag 1 februari een beslissing.

De discussie over de boerka in Nederland, aangekaart door Wilders, speelt al ongeveer twee jaar. De Tweede Kamer wilde dat de boerka's uit het straatbeeld zouden verdwijnen, maar het kabinet is van mening dat een verbod haaks staat op de vrijheid van godsdienst. Wel wil de regering deze verhullende kleding verbieden op scholen en voor ambtenaren. 

In de Tweede Kamer is geen meerderheid voor het verbieden van de tartende dracht van de boerka. Alleen de PVV en de VVD zijn voor. Andere partijen hebben wel moeite met gelaatbedekkende kleding op straat, maar vinden een totaal verbod te ver gaan.

22 januari 2008
Nederland gegijzeld door de Islam

Nederlandse volk moet Wilders weerhouden  

Grootmoefti: volk moet Wilders stoppen  
Als het na de koranfilm van Geert Wilders komt tot bloedvergieten, is Wilders daarvoor verantwoordelijk, zegt de grootmoefti.

Verscheuren  
De grootmoefti van Syrië, een heel belangrijke man in de islamwereld, heeft dit gezegd in het Europees Parlement. "Mocht Wilders besluiten in de film de Koran te verbranden of verscheuren, betekent dat simpelweg dat hij aanzet tot oorlogen en bloedvergieten. Dan is hij daarvoor verantwoordelijk", aldus grootmoefti Ahmad Badr al-Din al-Hassoun.

Weerhouden  
"Het is de verantwoordelijkheid van het Nederlandse volk om hem ervan te weerhouden", voegde de grootmoefti er aan toe. De grootmoefti is een invloedrijk religieus rechtsgeleerde in de islamitische wereld. Hij kan fatwa's (religieuze decreten) uitvaardigen.  

RTL4 , 15 januari 2008

Angst voor rellen zoals bij Deense cartoons  

Overheid vreest gevolgen film Wilders  
De overheid bereidt zich met een reeks noodscenario's voor op moslimgeweld na de film van Geert Wilders  

Rellen  
Wilders zal de film waarschijnlijk volgende week lanceren. Hij is een fel tegenstander van de Koran, en zal mogelijk voor moslims beledigend met het heilige boek omgaan. Het kabinet is bang dat de film zal leiden tot rellen, vlagverbrandingen en handelsboycots. Alle gemeenten zijn eind vorig jaar al per brief ingelicht over de kwestie, en de politie bereidt zich voor op ongeregeldheden.  

Evacuatie  
Bijna het hele kabinet is deze week in het diepste geheim bijeengekomen in het Catshuis om over de mogelijke reacties op de film, en maatregelen om geweld en spanningen te voorkomen. Er zijn zelfs al maatregelen genomen om de snelle evacuatie van Nederlanders uit moslimlanden mogelijk te maken, meldt RTL-correspondent Conny Mus vanuit het Midden-Oosten.  

Cartoons  
In 2005 zorgden Deense cartoons waarin de islam werd beledigd tot grote rellen in moslimlanden. Deense ambassades werden in brand gestoken. Het kabinet zou ook bezig zijn met de voorbereiding van evacuaties van Nederlanders uit islamitische landen.

RTL4 , 16 januari 2008Dagblad Trouw laat zich voor het karretje spannen van Nederlanderhaat *
 

Oproep prominenten tot tolerantie  

De omslag van ochtendkrant Trouw is vandaag een oproep om in 2008 prettiger met elkaar samen te leven. De oproep is geplaatst door prominente Nederlanders.

Spiraal
Onder de titel 'Benoemen en Bouwen' roepen de ondertekenaars van de advertentie onder wie NOC-NSF-voorzitter Erica Terpstra, voormalig CDA-lijsttrekker en thans voorzitter van 'Bouwend Nederland' Elco Brinkman en voetbaltrainer Foppe de Haan, op om de 'neerwaartse spiraal van intolerantie en onverschilligheid' in Nederland te doorbreken. 

Verwildering
De oproep is ontstaan nadat CDA-prominent en voorzitter van de HBO-raad Doekle Terpstra enkele weken geleden in dezelfde krant opriep om de 'verwildering' van de samenleving tegen te gaan.

Intolerantie
"Van oudsher staat de Nederlandse cultuur bekend als open en tolerant", zo stellen de opstellers van de oproep. "In de afgelopen periode is die cultuur onder druk komen te staan". .... "Het is tijd dat wij terugkeren naar de wortels van de Nederlandse traditie en een nieuwe balans vinden tussen de waarden van toen en de waarden van nu."

Wilders
PVV-fractieleider Geert Wilders moet niets hebben van de oproep die prominenten via dagblad Trouw hebben gedaan voor tolerantie en respect. Volgens hem zijn de ondertekenaars 'onnozele en naïeve dwazen'. Wilders noemt ze ook 'dhimmi's', waarmee hij niet-moslims bedoelt die zich uit vrees onderdanig gedragen ten opzichte van moslims

 

Bron: RTL Nieuws, 2 januari 2008

Prominente dhimmi's: Coen Abbenhuis, Marleen Barth, Pieter Jan Biesheuvel, Leendert Bikker, Piet Boekhoud, Hans de Boer, Geri Bonhof, Désanne van Brederode, Bernard Bot, Désanne van Brederode, Elco Brinkman, Ina Brouwer, Dick Corporaal, Geert Dales, Sybilla Dekker, Arthur Docters van Leeuwen, Aalt Dijkhuizen, Hans Dijkstal, Arjan Erkel, Ton van Eijk, Bernard Fransen, Sjors Frohlich, Jacobine Geel, Yvonne van Gennip, Rene Grotenhuis, Rene Gude, Foppe de Haan, Fred van Haasteren, Jacques van Ham, Jaap Jongejan, Herman Kaizer, Ella Kalsbeek, Arjo Klamer, Henk van der Kolk, Arie Kraaijeveld, Jan Douwe Kroeske, Willem van Leeuwen, Sywert van Lienden, Geert Mak, Harry Mens, Frits van Oostrom, René Paes, Bas Plaisier, Kick van der Pol, Henk Pijlman, Louk de la Rive Box, Annemiek Schrijver, Rene Smit, Abraham Soetendorp, Jeroen Straathof, Harry Starren, Frans van Steenis, Doekle Terpstra, Erica Terpstra, Kars Veling, Joris Voorhoeve, Gijs de Vries, Lodewijk de Waal, Anton Westerlaken.

 

 

*Aldus HetVrijeVolk van heden; met Nederlanderhaat wordt bedoeld de 'weg met ons'-mentaliteit. Voor inlichtingen over de betoging tegen de islamisering onder de leus 'Genoeg is genoeg' kijk op SIOE-Nederland

Men leze voor een goed commentaar 'De teerling is geworpen' van Erik van Goor. Dat Harry Mens zich schielijk bij de politiek-correcten voegt, mag niemand verwonderen: Dat deed hij al eerder toen het menens werd bij Janmaat, nadien bij Fortuyn; en nu dan bij Verdonk.


Nederlandse volk is weer geloochend door het koningshuis


Kerstrede Beatrix over diversiteit  


Tegenstellingen verscherpen
Koningin Beatrix heeft in de kerstrede de bevolking opgeroepen om verdraagzaam en tolerant te zijn jegens minderheden. De geschiedenis zou geleerd hebben dat tolerantie een basis biedt om spannnigen te boven te komen. Ze stoort zich aan de 'grofheid'. Volgens de koningin zien we nu juist veel tegenstellingen verscherpen en discussies ontaarden in verharde verhoudingen. Dit zou leiden tot generaliseren en het zou de 'gemeenschapszin' ondermijnen. Onder gemeenschapszin verstaat ze gevoel voor de multiculturele samenleving, níét de inheemse volksgemeenschap. Van iedereen wordt gevraagd om "aandacht en begrip voor de angst en onvrede die bij andere maatschappelijke groeperingen kunnen leven." Ze wil dat grieven erkend worden, want "Voorkomen moet worden dat gekwetste gevoelens omslaan in wanhoop en agressie."

Verwijt van onverdraagzaamheid en egoïsme    
De koningin stelde de onverdraagzaamheid en de naar puur egoïsme neigende individualisering aan de kaak. "Een maatschappij die in zichzelf is gekeerd, sluit ook de ogen voor de wijdere wereld, ontloopt verantwoordelijkheid voor gerechtigheid en miskent de noodzaak tot solidariteit." Ze sprak vooral over de diversiteit in de samenleving. Vertrouwen begint met het aanvaarden van verscheidenheid. Niet iedereen denkt, doet en gelooft hetzelfde, aldus de koningin. Ze vroeg de inwoners van Nederland toenadering te zoeken tot mensen uit andere tradities en overtuigingen.


Bronnen: NOS, RTL en Kersttoespraak, 25 december 2007   

Kerstpreek vol politieke lading 


PVV wil rol van Koningin beperken tot ceremoniële functie
PVV-leider Geert Wilders vindt dat de koningin geen deel meer moet uitmaken van de regering. Hij is zelfs van mening dat de grondwet moet worden aangepast. Hij kondigt een motie aan voor een grondwetswijziging om het staatshoofd een louter ceremoniële rol te geven. De aanleiding is de inhoud van de kersttoespraak van Beatrix, die tot zijn woede "boordevol multi-culti-onzin" stond en impliciet bedoeld was als aanval op de PVV.

Multicultuur verheerlijkt en tegenstanders gegispt 
"De naam PVV staat er nog net niet in. Maar het is een politieke toespraak tegen ons, waarin het multiculti-ideaal wordt opgehemeld, door iemand die niet gekozen is en die ik politiek niet kan aanspreken. Ik vind dat zij als een haas de regering uit moet worden gestuurd," aldus Wilders in het dagblad Trouw.
 "Beatrix zoekt steeds vaker haar grenzen op."
. "In korte tijd zie je drie voorbeelden van vergaande uitspraken (over Tolerantie, Europa en Identiteit) die politiek onder de verantwoordelijkheid van de regering vallen.(*)”

Nederland volgens Balkenende 
Minister-president Jan Peter Balkenende heeft vandaag vanaf zijn vakantieadres laten weten volledig achter de woorden van de koningin te staan. Verder zegt hij graag in debat te willen gaan met Wilders. "Wilders zegt het belang van Nederland te willen verdedigen, maar breekt ondertussen datgene af wat Nederland tot Nederland maakt: ons koningshuis, onze tolerantie en de solidariteit met anderen ook over grenzen heen."


27 december 2007

Men leze ook de brief van SIOE-Nederland aan de koningin

(*) "Drie politieke uitspraken in korte tijd doen op z’n minst vermoeden dat hier sprake is van een agenda. Die agenda is kort te typeren als pro-Europees (‘kosmopolitisch’) en pro-multicultureel. En in geen van de drie teksten klinkt ook maar enig begrip door, laat staan enig gevoel, voor de vervreemding die beide idealen in de levens van grote groepen autochtone Nederlanders hebben opgeroepen. Die hopen nu een stem te vinden bij Wilders en/of Verdonk.

In navolging van het politieke establishment in het centrum van de politieke macht, loopt de koningin met dit alles het gevaar dat zij zich van de achterbannen van deze politici vervreemdt. Eerst bestaan zij niet, die Nederlanders, dan moeten ze maar vertrouwen hebben in een elite die het Europese project zonder hen gaat voortzetten, ondanks hun duidelijk uitgesproken ‘nee’, en dan krijgen ze de schuld van de onverdraagzaamheid die zij door hun ‘grove woorden en daden’ veroorzaken."
(B.J. Spruyt in 'Binnenlands Bestuur')

Bevind: 

Verrassende en snelle reactie van Wilders. En hij heeft nog wel een punt ook. In plaats van de bedekte aanval op zijn persoon namens het politiek correcte establishment in de vorm van de kersttoespraak van de koningin, die toch in ieder geval tot voor kort groot moreel gezag had, lijdzaam te ondergaan, gaat hij in stijl in de tegenaanval. Hij is in mijn achting gestegen. Een koningin dient er te zijn voor alle Nederlanders en gezien haar kersttoespraak is een beperking tot ceremoniële handelingen meer passend. Steeds minder mensen steunen het politiek correcte gedachtengoed. Maar hieraan hebben de koningin en het PC-establishment kennelijk geen boodschap.

J.J. v.d. Gulik, (27-12-2007)

PVV oogst hoon met aanval op kerstrede 

Beledigd als hij is door de kerstrede van de koningin, pleit Geert Wilders voor een uitgeklede rol van het staatshoofd. Een onbegonnen klus. PVV-leider Geert Wilders ontvangt hoon in politiek Den Haag nu hij de kerstrede van koningin Beatrix over dreigende verharding in de samenleving aangrijpt voor een discussie over de toekomst van de monarchie. 

Sommige Kamerleden hielden gisteren vol dat Wilders spoken ziet. Anderen kozen voor de lijn: wie de schoen past trekke hem aan. Zoals CDA-Kamerlid Liesbeth Spies: „De koningin heeft waardevolle dingen gezegd. Het is buitengewoon moeilijk voorspelbaar dat iemand daar aanstoot aan neemt. Dat hij het persoonlijk opneemt, zegt vooral iets over de heer Wilders zelf.” PvdA-woordvoerster Mariëtte Hamer stelt vast dat Beatrix terecht oproept tot verdraagzaamheid en dat de koningin dat ’al jaren’ doet.

D66-fractieleider Alexander Pechtold, wiens partij al eens eerder begon over modernisering van de monarchie en een puur ceremonieel koningshuis naar Scandinavisch model, houdt zich dit keer ver van het voorstel van Wilders. Volgens Pechtold rammelt diens argumentatie. „Ik ga niet serieus in op een vent die commentaar geeft op de kerstboodschap van de koningin.


Bron  redactie politiek Trouw28 december 2007

Bevind: 

Het is de hoon van de hoogmoed, van de Haagse kaasstolp die zich veilig waant voor de vox populi. De hoon van degenen die denken dat het volk ze in het stemhokje toch wel weer een mandaat zal geven ondanks al het gesputter. De hoon van dedain voor de stem van het volk. Het is de hoon van mensen als Alexander Pechtold die zegt dat hij niet serieus ingaat op een vent die commentaar levert op de kersttoespraak van de koningin hoewel hij notabene wel voor een ceremoniële functie van de koningin is. Het is zo de hoon van politici die vinden dat de koningin en haar politiek correcte achterban boven alle kritiek verheven zijn.

Als politici van het bestuurlijke establishment eens de moeite namen om alle reakties op het internet te lezen, dan zouden ze zien dat echt niet alleen Wilders zich ergert of zich beledigd en gekwetst voelt door deze kerstboodschap.

J.J. v.d. Gulik {28-12-2007)  

Redactioneel bevind: 
 
Beatrix noemt man noch paard als ze het heeft over 'gevaarlijk bezig zijn' en 'egoïsme', zodat ze er moeilijk op aangevallen kan worden en er zodoende mee wegkomt.  Bovendien is ze ook nog 's bizonder machtig en onschendbaar. Vroeger leek het volk dit jaarlijkse geneuzel gewoon te slikken, maar gelukkig biedt nu het internet een vrij platform. Om Beatrix te citeren uit haar vorige kerstrede: "Elk woord moet bedacht zijn op een wederwoord."  
De bestuurlijke elites en gedienstige media moeten tegen hun zin toelaten dat het vrije woord op internet de ruimte krijgt. Het verzet tegen veel beleid, opgelegd door de elites, verspreidt zich er sneller door en groeit. Aan deze maatschappelijke ontwikkeling storen zij zich dan ook ten zeerste zoals blijkt uit de beleden politieke steun voor de kerstpreek vanuit de regering en gevestigde politiek. Soms horen we over beraad om de vrijheid op internet aan banden te leggen en van overheidswege te laten inperken. De censuur ligt op de loer.

De redactie, 30 december 2007

Voor een uitstekende nieuwjaarsboodschap aan de gevestigde politiek verwijzen we naar "Jan Peter begrijpt het niet" op de webstek van Het Vrije Volk van de hand van Henk Lomax.
Demonisering van de PVV komt op stoom

Anti-Wilders beweging op komst


AMSTERDAM - Er is een tegenbeweging tegen Geert Wilders in oprichting. Dit heeft René Danen van 'Nederland bekent kleur' zondag 2 december bevestigd. Het is de bedoeling dat het een breed platform wordt van kerken, vakbonden en migrantenorganisaties, aldus Danen. Het is nog te vroeg om te zeggen wie zich erbij aansluiten.

Het initiatief is een reactie op de oproep die voorzitter van de HBO-Raad Doekle Terpstra afgelopen vrijdag in Trouw deed om "op te staan tegen de verWildering van de samenleving'' met ondermeer een uitspraak als  "Wilders is het kwaad en dat kwaad moet gestopt worden."

Wilders noemde de oproep van Terpstra zondag 'ronduit walgelijk'. Terpstra wil Wilders demoniseren en de half miljoen PVV-kiezers beledigen. Ook zou de CDA'er geweld willen uitlokken tegen aanhangers van de PVV en Wilders zelf.

Prominente Nederlanders, onder wie Eelco Brinkman van Bouwend Nederland, rabbijn Awraham Soetendorp, bondscoach Foppe de Haan van Jong Oranje, beroemd schrijver Geert Mak en burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere staan achter het initiatief van Doekle Terpstra om een tegengeluid te laten horen tegen de ideeën van Geert Wilders. Dat heeft Terpstra gezegd bij Pauw en Witteman.  

(ANP) 2 en 4 december 2007


Ons bevind:

'Nederland bekent kleur' is als 'antiracisme'-stichting opgericht in 1992 om de destijds groeiende aanhang en kiezers van de CD van Hans Janmaat sociaal te brandmerken en heeft in 2002, samen met de 'Internationale Socialisten', demonstraties gevoerd tegen Pim Fortuyn ('De Hollandse Haider'). Thans roept ze op met de leuze "voor tolerantie in Nederland en tegen het racisme van de PVV". 

De organisatie heeft een lange staat van dienst in demonisering van Nederlanders met andere politieke opvattingen dan de hare. De werkwijze onder het mom van racismebestrijding past in de - al jarenlang publiek gedoogde en vaak gewelddadige - repressieve praktijken van 'extreemlinkse' actievoerders, waarvan door het bevoegde gezag maar al te graag misbruik gemaakt is om onwelgevallige politieke tegenstanders, voorheen Centrumpartij en CD, ernstig in hun grondwettelijke vrijheden en democratische rechten te beknotten. 

De redactie, 5 december 2007

Men leze over deze repressie het onlangs in Elsevier verschenen vraaggesprek met mr. L. van Heijningen "Voor wie in nood verkeert, sta ik open" en over de hedendaagse politieke zetten van het Openbaar Ministerie tegen Wilders in "Wilders spreekt van politieke intimidatie".

 
'Nederland steeds banger voor moslims'

afbeelding vergroten

BRUSSEL - Zowel in Nederland als in de Europese Unie is sprake van een toenemende angst voor moslims en voor de islam. Dat concludeert het Europese Netwerk tegen Racisme (ENAR) in het woensdag verschenen jaarrapport over 2006.  

Volgens ENAR nemen sommige vormen van racisme in Europa nog steeds toe. De onderzoekers vermelden in het bijzonder de islamofobie, de angst voor de islam. Ook is er meer sprake van racistisch geweld.

Over Nederland stelt het rapport: ,,Behalve de zorgwekkende en voortdurende trend waarin moslims en de islam worden beschouwd als gevaar voor de Nederlandse samenleving, waren er drie positieve ontwikkelingen in 2006.'': Die gaan over de extra aandacht die de (gevestigde/ Red) politiek en het Openbaar Ministerie geven aan de bestrijding van racisme.

ANP woensdag 21 november 2007  

Ons bevind:

Het ENAR, een bundeling van meer dan 600 instellingen tegen 'racisme' (de beruchte antidiscriminatiebureau's) binnen de EU, heeft duidelijk geen enkele boodschap aan de vrees voor massale immigratie, achteruitgang en omvolking welke de inheemse gemeenschappen - aanvankelijk vooral in het Westen van Europa - al tientallen jaren te verduren krijgen. Verweer tegen multicultuur en islamisering wordt door dit netwerk afgedaan als xenofobie en het liefst betiteld als 'racisme'. Gemakshalve wordt daarbij de betekenis van 'vrees' (xenofobie) valselijk gewijzigd in 'haat' (xenomisie) en 'onderscheiden' in 'zich superieur beschouwend' om degenen die zich verweren als 'fout' weg te zetten (demoniseren, tot duivel verklaren) en zo mogelijk te laten veroordelen (incrimineren, tot misdadiger verklaren).  
Gevestigde politiek heeft maling aan Nederlandse identiteit

Geert Wilders ziet cordon sanitaire rond PVV


PVV is woest over bejegening

De Tweede Kamer heeft een cordon sanitaire gelegd rond de Partij voor de Vrijheid (PVV). Tot die conclusie is PVV-leider Geert Wilders gekomen. Hij veroordeelt het besluit van de andere fracties in het parlement om een motie over een immigratiestop voor moslims niet in behandeling te willen nemen. "Daarmee ontneemt de Kamer het recht van een partij waarop een half miljoen mensen hebben gestemd om voorstellen te doen. Dat is ondemocratisch en een belediging van de PVV-kiezer'', stelde Wilders vrijdag.

Motie zou discrimineren
De Tweede Kamer nam donderdagavond tijdens een debat het uitzonderlijke besluit om een motie van PVV'er Sietse Fritsma over een immigratiestop voor moslims niet te behandelen, omdat de fracties het verzoek 'discriminerend' vinden. Het was VVD’er Henk Kamp die het protest aanstak. Hij noemde de motie van Fritsma als eerste discriminerend, en wees erop dat de VVD daar niet aan mee wilde doen. De PVV stelde in de motie dat het behoud van de Nederlandse identiteit en kernwaarden onder grote druk staat ‘door de voortgaande immigratie van moslims die onze waarden vaak niet blijken te delen’.

Moslim-motie van PVV toch in stemming
De Tweede kamer zal de omstreden motie toch behandelen. Volgens Kamervoorzitter Verbeet was er bij nader inzien toch voldoende steun voor de motie. Verbeet zegt dat er bij de indiening vijf handen omhoog gingen en dat er dus genoeg steun was. De motie van Fritsma staat gewoon op de lijst en wordt, zo verwacht Verbeet, op dinsdag 27 november in stemming gebracht. De motie wordt zeker verworpen; alleen de PVV is voor.

Bron ANP en NOS, 16 november 2007


 


 

Nagedachtenis Hans Janmaat 

Vanmorgen 9 juni 2002 overleed Hans Janmaat. Twintig jaar lang heeft hij onafgebroken op de bres gestaan voor het behoud van de Nederlandse samenleving. In 1980 secretaris en vanaf 18 februari 1981 voorzitter van de Centrumpartij, werd hij op 8 september 1982 na een verkiezingscampagne  die overschaduwd werd door uiterst ernstige verbale en fysieke bedreigingen ondermeer van extreemlinkse knokploegen, waar de gehele partij vanaf haar oprichting bij bijna elke gelegenheid mee te kampen had, gekozen tot enig parlementair volksvertegenwoordiger voor de Centrumpartij. 
De hetze, tegenwoordig demonisering genoemd, tegen de Centrumpartij en haar leden en sympathisanten, is van een voor Nederland ongekende kracht geweest, vele malen heviger dan de demonisering van Fortuyn. De Centrumpartij die zelf nadrukkelijk afstand nam van ‘links’ en ‘rechts’ in de politiek, is door de media en de politiek in de openbaarheid verguisd als "extreemrechts" en gemeden als de pest. Geen middel is geschuwd in de aanwakkering van haat tegen de partij, ondermeer door valse verwijzingen die kant noch wal raakten. 

Als fractievoorzitter van de Centrumpartij in de Tweede Kamer bracht Janmaat op felle wijze de gevreesde immigraties naar Nederland ter sprake in een tijd dat er nog volop mogelijkheden waren om door middel van kritiek te trachten de veranderingen welke Nederland onderging en dewelke het land nog te wachten stonden -bij ongewijzigd vreemdelingenbeleid en bevolkingspolitiek -, te keren. Faam verwierf hij met zijn uitgebreide hekelingen van de onbelemmerde instroom van Surinamers, Turken en Marokkanen - in het kader van gezinsvorming en gezinshereniging - en met zijn aan de kaak stellen van de toen nog individueel behandelde verzoeken om naturalisatie van zogenaamd ingeburgerde buitenlanders die vaak nauwelijks Nederlands spraken en/of zelfs een criminele status op hun conto hadden. 

Telkenmale hekelde hij de enorme kosten voor de Nederlandse samenleving die immigratie, opvang en integratie met zich meebrachten. Later zijn deze kosten door Pieter Lakeman in zijn boek “Binnen zonder kloppen” (blz 133) voor de periode van 1974 tot 1999, voor Turken en Marokkanen alleen al, op 140 miljard gulden beraamd. 
In de negentiger jaren toen hij voor de door hem opgerichte en strak autocratisch geleide partij Centrumdemocraten in de Tweede Kamer zat, (eerst alleen en vervolgens van 1994 tot 1998 met een fractie van 3 kamerleden), legde hij de nadruk vooral op deze enorme kosten, op de algehele overbelasting van de sociale infrastructuur ondermeer verwoord met de one-liner "vol is vol", op de versterking van deze kosten en lasten door de - door het grote publiek afgewezen - massale instroom van asielzoekers en op de forse toename van de criminaliteit door de resulterende sociale desintegratie. 
De financiële kosten en de maatschappelijke lasten zijn grotendeels afgewenteld op die delen der autochtone bevolking die het het minst konden tillen en die bovendien slachtoffer werden van de positieve discriminatie door de overheden, in wezen etnisch voorrangsbeleid, een term waarvan het gebruik buiten het parlement nog steeds verboden is. 

Hij had een uitstekende kijk op de grote interculturele spanningen die door de gevestigde politieke orde onder het vloerkleed werden geschoven als onderbuikgevoelens, verblind als deze politieke kaste was door de multiculturele  wenswereld waarvan zij veronderstelde dat deze wel door sociaal-economische verbeteringen te bereiken viel. Dit multiculturele streven werd op funeste wijze gestalte gegeven met de zwaar gesubsidiëerde stimulering van eigen etnisch-culturele organisaties, een insteek waarvan Janmaat vreesde dat deze zou uitlopen op een ware apartheid. Met name voorspeld werd de ontwikkeling naar witte en zwarte scholen. Thans zitten we metterdaad opgescheept met een onomkeerbare, onevenwichtige etnisch-culturele samenstelling van onze bevolking, die immers in de steden al bestaat uit meer dan 50 % mensen van allochtone herkomst. 

Was de Centrumpartij destijds serieus tot het publieke debat toegelaten, dan waren niet alleen miljarden guldens bespaard, maar dan was een groot deel van de huidige sociale desintegratie voorkomen. Vele 'fortunistische' thema's, zoals de islamisering en de volbouw van Nederland, zijn -  ook volgens Pim Fortuyn zelf - overgenomen uit het gedachtengoed van de centrumstroming, maar worden thans door diens onthoofde partij onder christen-democratisch overwicht alweer vergeten. We zijn terug bij af. 

Janmaat had een moeilijk, hard karakter, versterkt door de op hem en de centrumstroming toegepaste haatcampagnes, het bedrog en geweld.  Hoe er ook over zijn optreden gedacht wordt,  velen zullen aan hem denken als aan een dapper man, die onder zeer zware omstandigheden de Nederlandse zaak op zijn wijze trachtte te dienen.

We hopen dat nu - na het overlijden van Hans Janmaat - hem posthuum eerherstel te beurt zal vallen gelijk Pim Fortuyn en dat de demonisering van nationaalgezind autochtoon Nederland zal ophouden en het publieke debat voor iedereen toegankelijk wordt. 

Drs A. Vierling, oud-fractiemedewerker Centrumpartij, 
Drs M. Giesen, oud-partijsecretaris Centrumpartij


9 juni 2002 

 
Rouw om Pim Fortuyn

De politieke moord op Pim Fortuyn heeft alle medewerkers van Heemland in rouw gedompeld. We hebben Fortuyn, zij het niet direct persoonlijk, leren kennen als iemand die ronduit voor zijn standpunten uitkwam en voorvechter was van het vrije woord zoals hij vandaag op zijn sterfdag nog in een televisieuitzending van de islamitische NMO toonde. 

Wij kunnen deze moord vooralsnog niet anders zien dan als het voorlopige sluitstuk van een jarenlange haatcampagne door de gevestigde politiek, vooral gepraktiseerd door zogenaamd politiek-correcte lieden van linkse huize, tegen de opvattingen van nationaalgezinde 'oorspronkelijke' Nederlanders. 

Het is deze stelselmatig bedreven demonisering die ons land heeft laten verworden tot de onverdraagzame, harteloze maatschappij waarin we verkeren. Iedereen die nu beweert dat Nederland een tolerant, geweldloos land is inzake het uiten van politieke opvattingen en overtuigingen, miskent de langdurige werkelijkheid in dit land al vanaf de zeventiger jaren. 

Het sprankje hoop dat wij hadden en velen in het land met ons, dat Pim Fortuyn in ieder geval de culturele en  mentale zorgen in dit land toch bespreekbaar zou krijgen zonder de voortdurende angst voor de praktijk van sociale uitsluiting, is met zijn trieste overlijden de bodem ingeslagen. We zullen  hem blijven gedenken als een waarlijk moedig man.

De redactie, 6 mei 2002

  


Het Tijdschrift Heemland

Tijdschrift voor nederlandse politiek, een uitgave van de stichting Heem ten behoeve van politieke voorlichting, vorming en scholing. 

De stichting is partij-onafhankelijk en zet zich in voor de leefbaarheid van Nederland en omliggende landen in maatschappelijk en landschappelijk opzicht.  

Het tijdschrift richt zich tot allen die zich betrokken voelen bij een volksgezinde politiek in Europa, in het bijzonder de Nederlanden.

 

Terug naar hoofdbladzijde van Heemland

 

     

Heemland Tijdingen

Heemland Berichten

                                                                                                             


terug naar boven

 

wilt u reageren ?

mailbox heemland

 

webbeheerder Linda Gouderak
laatst bewerkt op 10 october 2010

 
aanvang der Berichten

mail:  heemland@heemland.nl