Duur woonland

  GEMISTE KANSEN

  Wat er ondermeer niet stond in het regeerakkoord van Balkenende I, en ook niet zal staan in een nieuw akkoord van enig anderkleurig kabinet van de gevestigde politieke partijen:

  - inflatiebestrijding en koopkrachtherstel, bijvoorbeeld door lastenverlagingen en het afschaffen van automatische prijsindexeringen.
  - herstel van de betaalbaarheid van het wonen in zowel de huursector als de koopsector door sterke algemene huur- en koopprijsverlagingen zodat niet slechts de maatschappelijke onder- en bovenlaag kunnen beschikken over passende betaalbare huisvesting maar ook de middengroepen.    
  - herstel van de betaalbaarheid van nutsvoorzieningen door verlaging van de toegepaste tarieven van BTW en ecotax.
  - herstel van publieke zeggenschap over monopolieachtige en netwerkvaste nutsvoorzieningen (deprivatisering en deliberalisering) .
  - versterken van toezicht op het bedrijfsleven en aanpakken van oligopolies, ondermeer vanuit het ministerie van Economische Zaken.
  - onderzoek en bestraffing (ook financieel) van misstanden en wangebruiken in het bedrijfsleven. 
  - opheffen van de immuniteit van de overheid zodat politici en bestuurders aansprakelijk te stellen zijn.
  - bestrijden van het aantasten van de klassieke grondrechten, met name van de vrijheden van meningsuiting, vereniging en vergadering.
  - invoeren van vormen van directe democratie ondermeer via laagdrempelige volksinitiatieven.
  - ontnemen van het Nederlands staatsburgerschap aan al wie beschikt over een dubbele nationaliteit (dat zijn er wel bijna 850.000 !).
  - bevorderen van doeltreffende repatriëring door gepaste maatregelen, waartoe de verspilde gelden aan subsidies voor integratie van jaarlijks 1,5 miljard euro zijn in te zetten.
  - afschaffen van de kinderbijslag vanaf het vierde kind en van de kinderkorting, invoeren van degressie in de kinderbijslag, en afschaffen van verplichte schoolgelden en ouderbijdragen 
  - afschaffen van de luxe-belasting op auto's (BPM) per direct.
  - afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor woningen in het buitenland.
  - afschaffen van de fiscale aftrek van de hypotheekrente én van de bijtelling van het eigenwoningforfait door voortaan de eigenwoning onder aftrek van de hypothecaire restschuld te belasten in box 3.
  - afschaffen van de huursubsidiëring en opleggen van algemene huurverlagingen zodat woongelegenheid betaalbaar wordt.
  - verlagen van de inkomstenbelasting op inkomen in box 1 en van het hoge BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten, mogelijk te maken door het afschaffen van de regelingen omtrent huursubsidie en hypotheekrenteaftrek.
  - opheffen van de fiscale discriminatie tussen huurders en woningbezitters door de eigenwoning onder te brengen in box 3 van de inkomstenbelasting, dus voor de eigen woning: schrappen van de vermogensvrijstelling van de eigen woning én van het eigenwoningforfait. 
   - belastingvrijstelling van een forse vermogenssom (mede bedoeld als oudedagsvoorziening) in box 3 voor huishoudens die geen eigen woning bezitten.
  - aanpakken van het bouw- en woonkartel en de bouwfraude.
  - belasten met terugwerkende kracht van de overwinsten in de gehele woningmarktsector ten bate van huurders en kopers van eigen woningen. 
  - aanpakken van het uitbuiten van de woningnood, zowel wat betreft de hoge kosten als inzake de magere kwaliteit.
  - invoeren van het lage BTW-tarief op onderhoud en verbouwingen aan de eigen woning 
  - verlagen van de BTW op nieuwbouwwoningen van 19 % naar 5 % overeenkomstig het laagste BTW-tarief dat in de in EU is toegestaan voor nieuwbouw door commissaris Bolkestein.
  - afschaffen of tenminste geleidelijk verlagen van de overdrachtsbelasting onder invoering van een gelijkelijke verdeling van de kosten tussen koper en verkoper bij de verkoop van woningen (k.k.)
  - afschaffen van het in rekening brengen van bouwrente bij de kopers van woningen.


  De redactie, 3 juli 2002, nadien tussentijds aangevuld.  

   


   

  naar Heemland Tijdingen

  naar Heemland Tijdingen 2008

  terug naar de  thuiszijde van Heemland

  naar  Slechte sociale politiek

  naar Sociale kaalslag

  naar Barre tijden