HEEMLAND 10 (begin 1998)

'Forum voor nederlandse politiek'Naar de hoofdbladzijde van Heemland

of naar het Heemland Archief

of naar Heemland 1999, 09-12

       

HEEMLAND 10 (februari 1998):

 

HEEMLAND 10 (februari 1998):

Ten geleide

Paars regeerbeleidódoor Linda Gouderak

Overheidsrepressieódoor Mart Giesen

Boekbespreking: F. Bolkestein "Moslim in de Polder"ódoor Eduard den Hollander

 

 

HEEMLAND 10 (begin 1998)

 

TEN GELEIDE

 

Geachte lezer,

Het tijdschrift Heemland wil een partij-onafhankelijk forum bieden voor allen die de nederlandse vrijheid ter harte gaat en die de nederlandse cultuur naar de eigen aard willen behouden en ontwikkelen. De redactie tracht door het uitgeven van dit blad een bescheiden bijdrage te leveren aan het onderhouden van nationaal besef bij wie de waarde van de Nederlandse natie erkent. Onderwerpen die de nationale belangen van ons volk betreffen, worden in het blad in commentaren en beschouwingen aan de orde gesteld.

Voor U ligt het tiende nummer van Heemland, dat dit keer geen speciaal thema behandeld maar beschouwingen over actuele zaken bevat. De verkiezingen voor het Nederlandse parlement in mei van dit jaar werpen hun schaduwen vooruit. Voorafgaand komen de gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit onze nationaalgezinde optiek kunnen we niet zo optimistisch zijn over de vooruitzichten. Verdeelder dan ooit tevoren wordt er aangetreden. Van de meeste partijtjes is weinig overgebleven. Het Nederlands Blok trekt zich volledig terug op Utrecht. In de overige drie grote steden zullen de CD, de CP'86 en de Volksnationalisten Nederland vooral elkaar gaan bestrijden, en her en der opereert nog wat klein grut. Natuurlijk hoopt de redactie dat er ondanks de matige omstandigheden toch succes behaald wordt in verschillende gemeenten.

De wezenlijke problemen in ons land zijn in het geheel niet opgelost, alleen is door gunstig economisch tij de burger wat gesust. Een voorspelde terugval houdt bepaald niet in dat de nationale stroming op zich afgedaan zou hebben en haar potentiŽle aanhang verdwenen zou zijn. Het gedachtengoed en de erfenis van eeuwen laten zich niet zomaar uitroeien. Zeer veel Nederlanders blijven diep in hun hart de liefde voor het eigene koesteren in weerwil van alle propaganda. Die propaganda die naar mate het georganiseerde nationaalbewuste verzet vermindert, aan repressieve kracht wint, wordt besproken in het artikel "Overheidsrepressie".

Het politieke en economische establishment is er voorlopig wel in geslaagd de gemiddelde burger zelfzuchtiger en egoÔstischer te maken dan voorheen. Volop is door het establishment de nadruk gelegd op materiŽle voorspoed voor mensen met goede banen. De maatschappij is rijp gemaakt voor grote verschillen in welvaart en welzijn. Als er door sommigen uit het politieke gezag gesproken wordt over de noodzaak van versterking van sociale samenhang en verdraagzaamheid, en tegengaan van zelfzucht, aggressie en snelle verrijking, dan is dat pure huichelarij. Het 'paarse' kabinet heeft niets nagelaten deze processen van maatschappelijke uiteenval te keren, integendeel. Niet het poltieke primaat heeft voorop gestaan maar het economische primaat. De nationale gemeenschap verandert meer en meer in een kapitalistische vechtmaatschappij zonder veel begrip voor of zin in solidariteit en andere gemeenschappelijke waarden. Er is ook nauwelijks nog tijd voor om erbij stil te staan. Iedereen wordt op zich zelf teruggeworpen in dit individualistsche tijdsgewricht. Hoe onze neoliberale regering het land heeft bestuurd en wat de gevolgen zijn geweest, wordt belicht in het artikel "Paars regeerbeleid".

Onze boekbespreking handelt deze keer over het boek "Moslim in de polder" van de heer Bolkestein. De persspiegel licht met enige krantenknipsels de artikelen bij.

De landelijke verkiezingen naderen. Er valt niet veel te kiezen tenzij U een voorkeur wilt uitspreken voor een naar rechts zwenkende VVD of een naar links zwenkende PvdA die na Uw stem verworven te hebben weer broederlijk een kabinet zullen vormen wellicht met D66 of het CDA erbij, en voor de volgende vier jaar U als burger gaan voorschrijven wat U mag denken en hoeveel U mag betalen. Waar U echter niet op moet rekenen, is dat U verschoond blijft van verdere anti-nationale naatregelen. Die worden door alle grote gevestigde partijen voorgestaan.

februari 1998 

De redactie

 

Naar Heemland 10, Paars regeerbeleid