HEEMLAND 18

 

 

IS NEDERLAND VOL ?

Is Nederland vol?

In de vorige Heemland heb ik een stukje geschreven over het feit dat het aantal allochtonen in Nederland tot 2015 zal verdubbelen. Maar de inkt was nog niet droog of ook dit bericht was alweer achterhaald. Want afgelopen zomer verscheen een rapport van het MDI, het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, met daarin een voorspelling over de bevolkingsgroei in de komende halve eeuw. Volgens het NIDI blijft Nederland in de toekomst immigranten aantrekken. Verwacht wordt dat er in de komende 50 jaar 6,5 miljoen immigranten zich in ons land zullen vestigen. Zes en een half miljoen!! En dat is nog buiten de ook al hoge bevolkingsgroei van de allochtonen die er nu al zijn. Zo zijn, volgens dezelfde studie, de 75.000 gastarbeiders die naar Nederland toe kwamen, nu uitgegroeid tot een groep van een half miljoen. Dus in krap 40 jaar een verzevenvoudiging. Als we van dit soort ervaringsregels uitgaan zal de totale toename van allochtonen (dus immigratie plus natuurlijke groei) veel hoger liggen dan de 6,5 miljoen.

Wel voorspelt het NIDI ook een emigratie van 5 miljoen. Deze wordt helaas niet nader uitgewerkt. Dit kunnen dus ook autochtonen betreffen die het voor gezien houden in Nederland en bijvoorbeeld naar België gaan. (Rijkere Nederlanders wijken uit door een huis te kopen in het buitentand, met als leuk douceurtje van de regering het aftrekbaar stellen van de hypotheekrente hierop !/ mg). Het NIDI voorspelt een totale bevolking in 2050 van ruim 17 miljoen inwoners (Pronk: 18,5 !) en geeft aan dat van de totale bevolkingsgroei 80% afkomstig is van niet-westerse allochtonen. De bevolkingsgroei is 6 keer hoger (!) dan in de rest van Europa. Welke conclusies voor de toekomstige verhoudingen kunnen we daaruit trekken?

Vervreemding slaat toe bij allochtonen en Nederlanders

De integratie zal nog moeilijker verlopen. Niet alleen door de veel hogere aantallen, maar ook omdat de nieuwe allochtonen geen enkele band met Nederland hebben. Kwam men in het verleden hier nog voor werk, zoals de gastarbeiders, of sprak men de taal, zoals de Molukkers en de Surinamers, bij de nieuwe immigranten zal dat totaal niet het gevat zijn. Daar komen nog de enorme cultuurverschillen tussen de immigranten onderling bij. Nederland zat, sociaal gezien, totaal uiteen vallen. De natuurlijke onderlinge band, die we in het homogene Nederland altijd gehad hebben, zal plaats maken voor etnische verschillen. Wij komen in een land te leven waar we ons in grote delen met meer thuis zullen voelen. Overigens geeft dat precies het verschil weer tussen de opstelling van het Vlaams Blok en het Nederlandse "Nederland is Vol". Het Vlaams Blok legt meer de nadruk op de sociale gevolgen. De laatste verkiezingsleus was dan ook "Thuis zijn". In Nederland is eigenlijk steeds meer de nadruk gelegd op de fysieke volheid. Zelf heb ik ook meer angst voor de sociale onleefbaarheid van Nederland dan voor het feit dat Nederland zo vol is. Hoewel ik ook met enige weerzin kijk naar al die nieuwe Vinex-locaties die het Nederlandse landschap totaal verpesten, vind ik het eigenlijk erger dat we ons in de toekomst in hele delen van Nederland niet meer thuis zullen voelen. En iedereen die wel eens in wijken als het Rotterdamse Delfshaven of het Dordtse Krispijn komt, weet hoe dat voelt.

Ontwrichting holt de sociale burgerzin uit

Bepaalde sectoren van Nederland zullen het zwaar krijgen. Natuurlijk het onderwijs. De allochtone leerprestaties zijn vaak bedroevend. In Amsterdam West verlaat op sommige (zwarte) scholen 70 % van de leerlingen de opleiding voortijdig. En gegeven het feit dat we steeds meer naar een kenniseconomie toegaan, zijn dat verontrustende cijfers. Daarnaast zat de grote aandacht die naar de allochtone kinderen gaat, ook ten koste gaan van onze eigen kinderen.

Om een voorbeeld te geven. Op de school van mijn kinderen, een witte school, zitten per klas ongeveer 20 a 25 leerlingen. Op zwarte scholen is er vaak één leraar per 9 of 10 kinderen. (Terzijde; U begrijpt nu gelijk hoe we aan het lerarentekort komen.) Een andere sector die het moeilijk gaat krijgen is politie en justitie. De bereidheid onder allochtonen om zich naar onze waarden en normen te schikken is vaak schrikbarend laag. Dat uit zich overigens niet alleen in hoge criminaliteitscijfers. Ook de schrikbarend lage arbeidsparticipatie is hiervan een symptoom. Laatst maakte Henk Kamp van de VVD bekend dat de arbeidsongeschiktheid van Turken en Marokkanen van ouder dan 40 jaar tegen de 50 % loopt. Dat, gevoegd bij de hoge werkloosheidspercentages, het hoge aantal bijstandstrekkers en het hoge ziekteverzuim, betekent dat deze bevolkingsgroepen, uitzonderingen daargelaten, eigenlijk niet in hun eigen onderhoud voorzien. De bereidheid of de kunde om aan Nederland bij te dragen, middels gewoon werk of vrijwilligerswerk blijkt vaak bedroevend gering. Andere sectoren die het moeilijk krijgen, zijn Ruimtetijk Ordening (waar laten we al die mensen?) Landbouw (de boeren worden uitgekocht ten behoeve van woningbouw en bedrijfsterreinen). En tot slot zullen alle regelingen die onder Sociale Zaken vallen, het moelijk krijgen. Grote sociale vangnetten, zoals Ziekenfonds, Bijstand, Kinderbijslag, WAO en AOW zijn alleen houdbaar als er onder de gehele bevolking een algemene bereidheid is om aan deze vangnetten bij te dragen. Als blijkt dat bepaalde groepen hiervan stelselmatig teveel en vaak ook onrechtmatig profiteren, dan zat het draagvlak voor dit soort regelingen uiteindelijk verdwijnen. En dat geeft aan dat we naar een kille en harde samenleving op weg zijn.

Nederlanders verdreven en ontheemd in eigen land

Het derde punt, wat ik wil aansnijden naar aanleiding van de immigratiecijfers, is de vraag of wij een minderheid gaan vormen in ons eigen land. De cijfers van het NIDI geven daar geen uitsluitsel over. Toch gaat het wel die kant op. Hoewel de overheid daar bijna nooit cijfers over geeft, kunnen we toch wel het één en ander afleiden. In de vier grote steden heeft de allochtone jeugd nu al een absolute meerderheid, naar mijn persoonlijke inschatting wel 70 %. Als we dan één of twee generaties vooruitdenken, zijn - bij het huidige beteid - steden als Rotterdam en Amsterdam volledig zwart en islamitisch geworden, met misschien nog een enkele witte enclave in wijken als Hillegersberg of Buitenveldert. Ook Ed van Thijn. de vroegere burgemeester van Amsterdam en tegenwoordig hoogleraar Multiculturele Studies, voorspelde dat in 2020 de allochtone jeugd in de meerderheid zal zijn. Een andere studie voorspelde dat kort na 2015 in de 45 grootste steden de allochtone jeugd in de meerderheid zou zijn. Kortom de trend is duidelijk. Ergens in de loop van deze eeuw, en waarschijnlijk vóór 2050, zullen wij een minderheid worden in eigen land. Maar in de periode daarvóór zal er een situatie bestaan dat de autochtonen weliswaar nog in de meerderheid zijn, maar dat is een sterk vergrijsde meerderheid. Hiertegenover staat dan een allochtoon bevolkingsdeel dat bij de jeugd de meerderheid heeft. Ook in zon samenleving is het al moeilijk leven. Een goed voorbeeld daarvan is de situatie in Amsterdam-West. In dit stadsdeel wonen 189.000 mensen. Daarvan is 60 % autochtoon. Bij de jeugd is de situatie precies omgedraaid: 70 % is allochtoon. 14 % van de bewoners is Marokkaans. Ondanks het feit dat de oorspronkelijke Nederlanders hier nog in de meerderheid zijn, is deze wijk totaal onleefbaar geworden. In deze wijk waren twee jaar geleden ernstige marokkanen-rellen. Ook nu nog kent de wijk echte "no-go areas", zoals het landelijk bekende August Allebéplein. Voor de autochtone bevolking is het raadzaam om s-avonds niet op straat te lopen. 1k zou zeggen, als u in Amsterdam bent, wandelt u eens door deze wijk. U ziet daar een blauwdruk van het toekomstige Nederland.

En deze wijk zal model staan voor het Nederland van de komende jaren. We gaan een koude kille samenleving tegemoet, waar bevolkingsgroepen geen enkele band meer met elkaar hebben. En de vraag die boven het artikel staat moet dan ook met een volmondig Ja beantwoord worden. Willen wij ons in onze samenleving thuis blijven voelen, dan zal de immigratie onmiddellijk gestopt moeten worden.


Eduard den Hollander


Naschrift van de auteur: In de Elsevier van 21 october verscheen een omslagverhaal van Syp Wynia met als titel "Beperk de Immigratie". Elsevier is in Nederland het opinieblad met de grootste oplage, hoger dan van alle andere opiniebladen tezamen. Wynia spreekt van een "coalitie tegen de samenleving": links is gevoelig voor de lobby voor asiel ( 45.000 per jaar) en gezinshereniging ( 40.000 per jaar); rechts, in dit gevat de werkgevers, is gevoelig voor bedrijven en bedrijfstakken die zeggen het niet te kunnen stellen zonder buitenlands personeel (dit jaar 35.000 werkvergunningen aan personen van buiten de EU). En zo ontstaat een coalitie die haar deelbelangen najaagt ten koste van de Nederlandse samenleving als geheel. Tevens geeft de auteur aan dat het beslag dat allochtonen op de overheid leggen, zeer groot is. Hoewel niet cijfermatig onderbouwd, schat hij dat ministeries als Sociale Zaken, Justitie, Onderwijs en VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) "weinig meer te doen zouden hebben" als er geen instroom van buitenlanders was; lettertijk: "Een steeds groterdeel van het overheidapparaat doet wanhopige pogingen om de gevolgen van migratie en de volheid van het land in goede banen te leiden". Het zou een goede zaak zijn als Elsevier dit eens grondig zou onderzoeken. Met dit artikel heeft Elsevier zich volledig op de anti-immigratielijn gezet. Laten we hopen dat het ook politiek implicaties zal hebben. (EdH)

 

 

Terug naar Heemland 2000, 15-18

terug naar Heemland 18, Ten geleide

Naar Heemland 18, Jezus, we hebben een halfgod nodig