HEEMLAND 18

 

WERELDWIJDE MENSENSMOKKEL

Bloeiende handel met dodelijke excessen

Hoewel al sinds circa twintig jaar bekend is dat talloze mensen uit de Derde Wereld een welvarender of ‘beter’ bestaan willen verkrijgen door te trachten - al dan niet legaal - binnen te komen in een van de westerse landen, verklaarde onze minister-president Wim Kok op l9 juni jl. doodleuk dat hij "erg verbaasd" was toen op die maandagmorgen bekend werd dat er 58 Chinezen (afkomstig uit de provincie Fujian) waren overleden door een afschuwelijke verstikkingsdood tijdens het transport van België naar Engeland. De douane ontdekte de 58 lijken tijdens een controle in de Engelse havenstad Dover. Een groep van 60 illegale Chinezen had vanuit Nederland (?) met een Nederlandse vrachtwagen de riskante oversteek gewaagd. Eigenaar van het transportbedrijf bleek een nog jonge, wat naieve Nederlander, die met dit lucratieve transport - elke chinees betaalde gemiddeld f 50.000,- zijn gokschulden in één klap probeerde af te lossen (Alg. Dbl. 22 juni 2000). Justitie in Engeland en Nederland heeft inmiddels zes mensen aangehouden; enkele verdachten zijn turkse Nederlanders die behoren tot de turkse maffia en die ook aan drugshandel vanuit Turkije doen (NRC 1 juti 2000). Deze lieden zouden de spil van de gehele organisatie zijn. Overigens was het allerminst de eerste keer dat er met een Nederlandse vrachtauto een groep chinezen Engeland werd binnen gesmokkeld. Volgens een Schiedamse chauffeur had hij dat al vijf keer eerder gedaan, totdat hij in april door de politie werd betrapt (Telegraaf 7 juti 2000).

Het is lang verborgen gehouden in onze westerse democratieën. maar nu eindelijk blijkt de keiharde werkelijkheid: mensenhandel is grootschalige en riskante big business geworden. Het VN-bureau voor Misdaadpreventie in Wenen meldt dat het de snelst groeiende bedrijfstak ter wereld is ! Volgens mr W. Bruggeman, plv directeur van Interpol, stappen intemationaal opererende criminelen de laatste jaren massaal over van de drugshandel naar de mensenhandel omdat de pakkans aanmerkelijk lager is en de winsten hoger zijn (Telegraaf 27 juni 2000).

Bevolkingsgroei in de gehele wereld en massale migratiestromen

De wereldbevolking groeit maar door. India overschreed recentelijk de 1 miljard inwoners en zal waarschijnlijk in 2020 China, nu 1,3 mitjard inwoners, qua aantal voorbij gestreefd hebben. Resultaten van bevolkingsplanning zijn in vele ontwikkelingslanden niet waarneembaar, terwijl er al sinds de vijftiger jaren naar gestreefd wordt. Burgeroorlogen en ziekten als aids daarentegen hebben in sommige landen op een gruwelijke wijze geleid tot meer sterfte, maar aan geboortebeperking wordt nauwelijks gedaan.

De massa-immigratie is voornametijk het gevolg van de grote en permanente verschillen in welvaart en welzijn in de wereld. De financieel-economische positie van veel landen in Afrika is belabberd; zelfs voor de betaling van de rente op de schulden moet geld worden geleend. Behalve algemene materiële armoede is er ook geestelijke ellende. In veel Derde Weretd-landen zijn ex-religieuzen, niet religieuzen, (ex)-gedetineerden en homosexuelen door het volstrekt onverdraagzame geestesklimaat paria’s, uitgestotenen. De gewelddadige terreur die er heerst tegen deze groepen, moet vooral niet onderschat worden.

Geeft de bevolkingsgroei in de Derde Wereld al reden tot grote zorg, in Europa is het niet veel anders aan het worden, met name door de heiltoze immigraties die hier at sinds dertig jaar plaats vinden. Nederland - reeds lang overbevolkt - kent ook nog eens de hoogste bevolkingsgroei van alle landen van de EU. Zoals dit tijdschrift (Heemland nr 16) reeds meldde, zou ons land nooit zo overbevolkt zijn geraakt als de wensen van prof. Muntendam en de oude Willem Drees serieus zouden zijn genomen. Zij pleitten eind zestiger jaren al voor een krachtig bevolkingsbeleid en immigratiebeperking.

Bevolkingsbeleid politiek verboden en onbespreekbaar

In de meeste Europese landen is het onderwerp bevolkingspotitiek taboe. Stechts in Denemarken, Israel en recentelijk Oostenrijk wordt hier aandacht aan besteed, terwijt onze eigen D66-partementarier Boris Dittrich daar in juni ook voor het eerst over begon. Het wordt toch wet erg vol in ons land, zo meldde hij parmantig. Eindelijk een kamerlid (buiten CP en CD/ Red) die dit thema openlijk durft aan te snijden. Vanzelfsprekend reageerde er niemand op hem vanuit ons ingeslapen partement.

Op Europees niveau wordt het onderwerp stelselmatig genegeerd. Slechts op de EU-top in Tampere in 1999 is er formeet gezegd dat er een streven komt naar een gemeenschappetijk asielbeteid, maar daar blijkt tot nu toe niets van terecht te komen De vraag is trouwens of dat eventuele gemeensehappelijke Europese beleid gelukzoekers wel af zou schrikken; ik denk niet het minst. En de enige Europese politie, Europol te Den Haag, bezit geen enkele operationele bevoegdheid!

De pakkans bij mensensmokkel van illegalen is navenant klein en onze straffen zijn relatief laag in verhouding tot die in het land van herkomst. Van de modale vrachtwagenchauffeur kan moeilijk worden verwacht dat hij na elke stop zijn lading geheel controleert; dat zou een enorme tijd- en energieverspilling zijn. Bovendien zijn er gevallen bekend waarin de chauffeur die verstekelingen ontdekte, door hen werd vermoord (NRC 20 juni 2000).

 

Kapitalisme bevordert migratie

Een primair kapitalistische economie heeft natuurlijk ook weinig behoefte om de bevolking - en dus de productie en consumptie - op enigerlei wijze te beperken of af te remmen. Groei wordt immers gezien als de basis van de welvaart’. Mede door de spectaculaire ontwikkeling van de moderne transporttechnieken, snelle trein en vliegtuig, kwamen er vanaf de jaren ‘70 grote stromen mensen die voor werk of recreatie over de wereld reisden. De mensen die hier als eerste vluchtelingen kwamen, keken waarschijnhijk hun ogen uit, niet gewend als ze waren aan zoveel ‘rijkdom’ en vrijheid van denken en doen. Telefoon, televisie, internet en fax brachten de blijde boodschap - na succesvolle vestiging in een westers land - over aan familieleden in het land van herkomst, zodat grote groepen mensen geinteresseerd werden en de kans zochten om de ellende in eigen land te ontvluchten, ondermeer via gezinshereniging.

Het kapitalisme met z ‘n exorbitante rijkdom van de bovenlaag lijkt een enorme aantrekkingskracht te hebben op mensen in communistische en religieus-dictatoriaal geregeerde landen. Welvaart en goede voorzieningen als onderwijs, uitkeringen en gezondheidszorg ontbreken immers vaak geheel in Derde Wereld-landen of zijn daar volkomen onbereikbaar voor grote groepen van de bevolking. De migratie-stromen leveren in Europa nu al een groot gevaar voor de volksgezondheid op door invoer van levensgevaarlijke besmettelijke ziekten als aids (80 % van de Afrikanen is met het HIV-virus besmet), dengué en lassakoorts en de heropleving van uitgebannen ziektes als malaria en tuberculose. ook het massatoerisme naar exotische oorden levert er z‘n bijdrage aan. De lasten ervan worden op de ontvangende gemeenschap afgewenteld.

Asielmigratie, mensensmokkel en migratiepotentieel

Sinds begin jaren ‘80 kennen we grote asielstromen naar westerse landen; het begon in Nederland met de Tamils uit Sri Lanka, Vietnamese bootvluchtelingen en mensen die de islamitische terreur trachten te ontvluchten in landen als Iran, Irak, Afghanistan. Syrië. Algerije e.d.Volgens het Algemeen Dagblad van 24 juni bestaat de mensensmokkel vanuit China al minstens tienjaar; reeds in de zestigerjaren verbleven in Nederland illegale chinezen. Chinezen kunnen tegenwoordig zonder visum naar Belgrado vliegen. Jaarlijks proberen rond 100.000 Chinezen naar een westers land te komen. Van alle asielzoekers heeft 70 % de hulp ingekocht van mensenhandelaren bij de reis. Mr P. Doedens, advocaat van de hoofdverdachte van de voortvluchtige Turk in de Dover-zaak beticht zelfs de Nederlandse politie en douane ervan dat deze op de hoogte waren van het mensentransport naar Dover (Telegraaf 14 juli 2000)! Naast Belgrado voor Chinezen, zou Kroatië een centrum zijn van smokkelaars van illegalen uit islamitische landen en Zuidoost Europa naar West Europa (Telegraaf 27 juli 2000). De grenzen op de Balkan zijn - mede vanwege de lage salarissen van de douaniers - zo lek als een mandje. Italië heeft de laatste jaren veel te lijden gebad van illegale aanlandingen per boot van Albanezen. De schatting is dat jaarlijks een half miljoen mensen illegaal de EU worden binnengeloodst (Telegraaf 10 juli 2000). De hoofdroutes vanuit Azië verlopen via Rusland, Kroatië en Tsjechië; dan zijn er nog routes via de laars van Italië en Zuid Spanje. Oak Istanboel zou een belangrijk centrum van omvangrijke mensensmokkel zijn volgens criminoloog Yesilgoz (NRC 1 juli 2000). In Australië heeft men eveneens in toenemende mate last van illegale immigranten. Daar weet men echter wel raad met een goede controle op die mensen: ze krijgen minder rechten dan gewone asielzoekers en van hen worden onmiddellijk vingerafdrukken en een DNA-profiel afgenomen. Europa kan er nog wat van leren.

Volgens een recent rapport leven er momenteel 1,5 miljard mensen onder de armoedegrens, dat wil zeggen dat ze minder dan 1 US $ per dag aan inkomen hebben. Deze l,5 miljard mensen zouden overwegen te emigreren naar een westers land.. In de voormalige Sovjet Unie (zonder noemenswaardige grenscontroles) leven naar schatting ook nog 1 miljoen illegalen. De totale omzet van de georganiseerde maffiose mensentransporten bedraagt thans waarschijnhijk 7 miljard NLG (Algemeen Dagblad 24 juni 2000).

Immens bestuurlijk en politiek vraagstuk

De aanvang van de migratie is geheel uit de hand gelopen; nu reeds krijgen we in ons land jaarlijks circa 50.000 asielzoekers van wie uiteindelijk toch jaarlijks rond de helft een al dan niet tijdelijke verblijfsvergunning weet te bemachtigen (er warden jaarlijks rond 25.000 verblijfstitels verstrekt). De Vreemdelingenwet wordt steeds aangepast, terwijl de achterstand bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) nu is opgelopen tot tegen de 70.000 nog te beoordelen gevallen en de rechtbanken nog 100.000 asielberoepszaken moeten afhandelen (zie Roel Jansen "Verstekelingen", NRC 22 juni 2000). Grote delen van het openbare bestuur worden dus overspoeld met processen door illegalen, asiel-aanvragen en wat dies meer zij. Kernpunt bij de vrije passage van de binnengrenzen in het kader van de EU, is een goede controle aan de buitengrenzen van de EU. Volgens prof L. van Outrive (KU Leuven), voormalig europarlementarier, is het met de controle van de buitengrenzen zeer droevig gesteld: de aandacht ging vooral uit naar afschaffing van de binnengrenzen om het bednijfsleven de vrije hand te geven (Verdrag van Schengen). Deze aandacht ging natuurlijk "ten koste van de controle van de buitengrenzen" (NRC 26 juni 2000).

Belgie blijkt een zwak land met betrekking tot de grenscontrole te zijn: de Brusselse hoofdofficier inzake mensensmokkel, E. van der Sijpt beaamt dat België simpelweg de benodigde menskracht ontbreekt am effectieve controle op alle schepen en vrachtwagens uit te voeren. Vanaf Zeebrugge gaan dagelijks duizenden schepen naar Engeland. "Wie gaat dat allemaal checken ?" zo stelt hij retorisch in een interview (NRC 22 juni 2000). Een experiment van de douane in Rotterdam leverde een onthutsend beeld van de Nederlandse kustbewaking op: bij een gesimuleerde illegale drugsimport was er een zeer gebrekkige communicatie tussen douane en rivierpolitie, terwijl er in de grootste haven van de wereld op dat moment slechts één patrouilleboot beschikbaar was (Telegraaf 29 juli 2000). Engeland heeft als groot eiland een enorme kustlijn en geeft zo een apart probleem.

In Teheran schijnen zelfs medewerkers van de ambassades van Duitsland en Frankrijk clandestien documenten waaronder visa te vervalsen voor mensensmokkelaars aldus de Nederlandse marechaussee en de IND (Telegraaf 1 juli en 6 juli 2000). In ons land werden in 1999 ongeveer 400 illegalen ontdekt bij controle van de marechaussee bij boten naar het Verenigd Koninkrijk. Het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (MTV) controleerde vorig jaar 700.000 mensen. Maar niemand weet hoe groot de werkelijke omvang van het personenverkeer was, dus dit cijfer van 400 op 700.000 zegt weinig of niets Bovendien is het wrang dat Nederland welgeteld maar eén scanner heeft voor het doorlichten van vrachtwagens ! Pas in maart 1999 is dit apparaat bij de douanepost Maasvlakte in gebruik genomen (NRC 22 juni 2000).

Vanzelfsprekend loopt de EU-politiek achter de feiten aan; direct na de Dover-zaak werd een EU-congres aangekondigd over de bestrijding van mensensmokkel. De politiek laat zich weer eens van z’n beste kant zien, wel beseffend dat het probleem van mensentransport van illegalen bijkans onoplosbaar is. Noch het politieke beleid noch de wetgeving is er op gericht, terwijl de omvang van het controle-apparaat aanmerkelijk te laag is om het verschijnsel effectief te kunnen aanpakken. Naar schatting verblijven er in ons land nu reeds 200.000 illegalen (zie artikel Roel Jansen). Dit aantal kan alleen nog maar stijgen vanwege onvoldoende bezetting van het politie- en justitie-apparaat.

Nadelen van de emigraties voor de Derde Wereld zelf


Welke mensen ontvluchten zoal de ellende in hun land? Het kan niet anders of dit zijn voornamelijk de wat beter opgeleiden en de behendige avonturiers. Zij zullen hun eigen situatie beseffen en tevens weten dat er in de Westerse wereld een welvarender bestaan mogelijk is. Bovendien zullen zij waarschijnlijk het spreken van een europese taal machtig zijn. Die arme boer uit Bangladesj - die naast Bengaals hooguit Urdu spreekt - die komt natuurlijk niet hierheen. De kansrijken vertrekken en onttrekken hierdoor ambitieus, slim, kritisch talent aan hun eigen samenleving. De bevolking die in de ontwikkelingslanden blijft, is, afgezien van de toplaag, relatief minder kritisch en lastig tegenover het regime. De positie van het heersende regiem wordt dus in feite versterkt en het gevoerde beleid wordt niet veranderd

De kansen op woekerwinsten die met het smokkelen van mensen naar de westerse wereld gemoeid zijn, worden door organisaties zoals de chinese "snakehead", geroken. Voor veel geld zijn ze bereid de illegalen te vervoeren. Het grote bedrag dat moet worden betaald aan de mensensmokkelaar, naar verluid circa 1 50.000.- per persoon. wordt vaak geleend bij de maffiosi tegen woekerrentes of wordt bijeenvergaard door de familie. De familie van de economische vluchteling en soms zijn mededorpelingen moeten dus zeer lang krom liggen voor de vluchtsom of de lening. Na aankomst in het ‘beloofde land’ moeten de illegalen dan vaak jarenlang zwoegen om door keihard werken, vaak in duistere handel en bedrijvigheid zoals de drugshandel en de prostitutie, hun schulden aan de familie thuis af te betalen.

Conclusie: dweilen met de kraan open

Zolang de politieke en juridische aandacht van de Europese Commissie en het Europees Partement voor controle van de buitengrenzen en de mensensmokkel minimaal is, zolang de pakkans voor mensensmokkelaars verontrustend laag is door de mimmale technische uitvoering van de controle, zolang de winsten aantrekkelijk genoeg zijn om ermee door te gaan en het strafrisico zeer gering is, zolang zal er - gezien de aanhoudende, grote verschillen in welvaart en welzijn - een groot aantal mensen naar het ‘Westen’ willen komen en blijft het dweilen met de kraan open.

Alphons Mantel


Terug naar Heemland 2000, 15-18

Naar Heemland 18, Van stommiteit tot landverraad